Hur han be­seg­ra­de Cus­ter

Vilda västern - - SITTING BULL -

Övers­te­löjt­nant Ge­or­ge Cus­ter är ihåg­kom­men för sin be­röm­da ”sista strid” vid Litt­le Big­horn­flo­den. Cus­ter föd­des i Ohio år 1839, gick ut med då­li­ga be­tyg från mi­li­tära­ka­de­min och ställ­des in­för krigs­rätt för att in­te ha full­gjort si­na plik­ter som vakt­ha­van­de of­fi­cer. Ef­tersom det var in­bör­des­krig straf­fa­des han ald­rig. Cus­ter vi­sa­de sig va­ra en dug­lig of­fi­cer i det blo­di­ga kri­get och vid 23 års ål­der blev han den yngs­te of­fi­cer som be­ford­rats till ge­ne­ral. Ef­ter kri­get fick han dock in­te be­hål­la sin grad.

Han gick med i den re­gul­jä­ra ar­mén år 1866 och blev åter känd för sin ten­dens att in­te ly­da or­der. År 1868 led­de han ett an­fall mot de söd­ra chey­en­ner­na trots att stam­men ha­de gett ef­ter för USA:s krav och his­sa­de vit flagg sam­ma mor­gon som Cus­ter an­föll.

År 1876 fick Cus­ter be­fä­let över en styr­ka som skul­le be­seg­ra kri­ga­re från La­ko­ta-si­oux­er­na och de nor­ra chey­en­ner­na. Den 25 ju­ni be­rät­ta­de hans spe­ja­re att en jät­tes­tor by låg i da­len vid Litt­le Big­horn-flo­den. Cus­ter av­fär­da­de spe­jar­nas rap­por­ter om att byn var ovan­ligt stor och de­la­de upp sin styr­ka för att an­fal­la läg­ret från två håll. Han ha­de dock in­te räk­nat med att de lo­ka­la kri­gar­na som de möt­te skul­le va­ra så många el­ler att flo­den som de mås­te va­da över var så djup. Det tog ba­ra fy­ra tim­mar för de lo­ka­la stam­mar­nas pi­lar och ku­lor att ut­plå­na ge­ne­ral Cus­ter och hans man­nar.

Ge­ne­ral Fitz-John Por­ters när­mas­te män, bland and­ra Ge­or­ge Cus­ter, i Vir­gi­nia år 1862.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.