LA­GENS VÄK­TA­RE JA­GAS

She­rif­fen som vil­le sät­ta dit Wy­att Earp

Vilda västern - - WYATT EARPS VILDA VÄSTERN -

Johnny Be­han var en nyc­kel­fi­gur, in­te ba­ra un­der Wy­att Earps hämndak­tion ut­an ock­så vid den be­röm­da re­vol­ver­du­el­len vid OK Cor­ral. Han var she­riff i Cochi­se County i Ari­zo­na-ter­ri­to­ri­et un­der bå­da hän­del­ser­na. Ef­ter skjut­ning­en vid OK Cor­ral vitt­na­de Be­han emot fa­mil­jen Earl och sa­de att de pro­vo­ce­ra­de fram skjut­ning­en och där­med ha­de mör­dat de tre lag­lö­sa cow­boy­er­na vid kon­fron­ta­tio­nen. Fa­mil­jen Earp fri­a­des se­na­re, och då star­ta­de en bit­ter fejd mel­lan dem och Be­han.

Me­dan han var känd för att be­trak­ta sig själv som ett dyg­de­möns­ter ha­de han i själ­va ver­ket en tvi­vel­ak­tig bak­grund. Hans fru läm­na­de ho­nom i ju­ni 1875 för att han ta­git sig en äls­ka­rin­na och le­gat med pro­sti­tu­e­ra­de. Han var ock­så våld­sam mot kvin­nor och ho­ta­de dem stän­digt, bå­de ver­balt och fy­siskt. Be­han triv­des ock­så i säll­skap med kän­da lag­lö­sa när han in­te äg­na­de sig åt si­na för­plik­tel­ser, och han um­gicks med cow­boy­er som Ike Clan­ton, Johnny Rin­go och Wil­li­am Bro­ci­us, som al­la tre var med om att lem­läs­ta Vir­gil Earp och att mör­da Mor­gan Earp.

Ef­ter Be­hans be­röm­da kon­fron­ta­tion med Wy­att Earp på Cos­mo­po­li­tan Ho­tel i Tomb­sto­ne, och hans miss­lyc­ka­de för­sök att för­föl­ja Wy­att un­der den­nes straff­ex­pe­di­tion, rå­ka­de Be­han i de­lo med sin egen vices­he­riff Bil­ly Brea­ken­ridge. Brea­ken­ridge an­kla­ga­de Be­han för att ha lagt van­tar­na på il­le­ga­la peng­ar, och det vi­sa­de sig att Be­han ha­de för­snil­lat 5 000 me­dan han var she­riff. Han slapp fäng­el­se men blev in­te åter­in­satt som she­riff i Cochi­se County och för­lo­ra­de sin rang när Wy­att ha­de läm­nat del­sta­ten.

Be­han för­lo­ra­de sin post kort ef­ter Wy­atts straff­ex­pe­di­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.