An­nie Oak­ley

Vilda västern - - BUFFALO BILL CODY -

An­nie Oak­ley var Phoe­be Ann Mo­ses ar­tist­namn. Hon föd­des i Ohio år 1860, och den en­da gång­en hon be­fann sig i ”Vilda västern” var när hon tur­ne­ra­de i Buf­fa­lo Bills show. Tack va­re Bills myt­bild­ning blev hon en sym­bol för den mo­di­ga och hand­lings­kraf­ti­ga väs­tern­hjäl­tin­nan.

Hen­nes histo­ria var på­hit­tad, men ing­en kan för­ne­ka att hon var en skick­lig skytt. Hon kunde skju­ta en ci­ga­rett från en mans mun och träf­fa vad som helst till fots, från häst­ryg­gen el­ler till och med på cy­kel. Hon kunde skju­ta bak­läng­es över bå­da ax­lar­na med hjälp av speg­lar, och gav in­te upp ens när hon var med om en tå­go­lyc­ka år 1901; på nå­got sätt lyc­ka­des hon fort­sät­ta med sitt num­mer fast hon an­vän­de en ske­na på be­net och gick med käpp. La­ko­ta-höv­ding­en Sit­ting Bull – som ock­så ingick i Buf­fa­lo Bills en­semb­le un­der en pe­ri­od – gav hen­ne smek­nam­net ”Wa­ta­nya Ci­cil­la”, den lil­la träff­säk­ra skyt­ten.

Hon lev­de läng­re än Bill och fort­sat­te att upp­trä­da fram till 1920-ta­let och blev en lus­tig fi­gur som va­pen­för­sedd och snabb­skju­tan­de gam­mal dam. Hon tjä­na­de en för­mö­gen­het un­der sitt liv och spen­de­ra­de allt på sin fa­milj och på väl­gö­ran­de än­da­mål som kvinn­li­ga rät­tig­he­ter. Hon dog av ane­mi år 1926. Hen­nes man un­der 50 år (som var hen­nes part­ner un­der fö­re­ställ­ning­ar­na), Frank But­ler, dog ba­ra 18 18 da­gar se­na­re.

An­nie Oak­ley på se­na­re år (1922). Ge­vä­ret på bil­den var en gå­va från Buf­fa­lo Bill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.