Me­dal­jer för en mas­sa­ker?

Vilda västern - - WOUNDED KNEE -

Över hund­ra år ef­ter mas­sa­kern vid Woun­ded Knee rå­der det fort­fa­ran­de de­la­de me­ning­ar om den fa­sans­ful­la hän­del­sen. Till de störs­ta strids­frå­gor­na hör att 20 he­ders­me­dal­jer av kon­gres­sen till­de­la­des sol­da­ter som ha­de del­ta­git i mas­sa­kern el­ler i fält­tå­get som led­de fram till den.

Un­der åren ef­ter Woun­ded Knee fick många sol­da­ter me­dal­jer för tap­per­het i fält un­der det så kal­la­de ”slaget”. Men med ti­den har upp­gif­ter kom­mit fram som gör hän­del­sen så kon­tro­ver­si­ell att den ter­men knap­past kan an­vän­das om sät­tet som an­vän­des för att dö­da upp till 300 si­oux­er – varav över 60 var kvin­nor och barn. En av de förs­ta mo­ti­ve­ring­ar­na be­röm­mer en sol­dat för ”tap­per­het un­der skju­tan­de av fi­ent­li­ga in­di­a­ner”, det­ta trots att hans egen of­fi­cer min­des att sol­da­ten ”med­ve­tet sik­ta­de på och sköt två in­di­a­ner som ha­de sprung­it ner i ra­vi­nen.”

An­ta­let tap­per­hets­me­dal­jer som ut­de­la­des för Woun­ded Knee är värt att fun­de­ra över. Vis­sa fors­ka­re drar slut­sat­sen att kri­te­ri­er­na för ut­mär­kel­sen un­der den­na tid var an­norlun­da än un­der se­na­re kon­flik­ter. Men år 2001 kri­ti­se­ra­de or­ga­ni­sa­tio­ner för ur­be­folk­ning­en ut­mär­kel­ser­na och väd­ja­de till USA:s re­ge­ring om att åter­kal­la dem.

Sol­da­ter i sjun­de ka­val­le­ri­et öpp­nar eld och om­ring­ar Spotted Elks sioux-föl­je­sla­ga­re i bör­jan av Woun­ded Knee-mas­sa­kern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.