Den ame­ri­kans­ka dröm­men – el­ler är de fle­ra?

Vilda västern - - AMERIKAS GRÄNSER STÄNGS -

He­la värl­den kän­ner igen den ame­ri­kans­ka dröm­men när man ser den, men san­ning­en är att det har fun­nits fle­ra ame­ri­kans­ka dröm­mar. Fra­sen kom­mer från 1950-ta­let och välfärden ef­ter kri­get, un­der Ei­senho­wers tid. Men den skul­le kun­na be­skri­va al­la epo­ker i Ame­ri­kas histo­ria, från de förs­ta bo­sätt­ning­ar­na till da­gens värld.

De förs­ta eu­ro­pé­er­na som kom till Ame­ri­ka dröm­de om väl­stånd, vins­ter på han­del med sil­ver, guld och päl­sar. Det gjor­de ock­så ar­be­tar­na som tog an­ställ­ning i han­dels­bo­la­gen un­der tio el­ler tju­go år. Pu­ri­ta­ner­na som kom med May­flo­wer år 1620 dröm­de dock om re­li­gi­ons­fri­het, och om möj­lig­he­ter­na att byg­ga ett ide­al­sam­häl­le. Det är två mot­sat­ta ide­al som ut­gör kär­nan av den ame­ri­kans­ka dröm­men.

I USA:s för­fatt­ning för­e­nas de bå­da ide­a­len snyggt och pryd­ligt ge­nom löf­tet om ”liv, fri­het och sö­kan­det ef­ter lyc­ka”. Fö­re­bil­den till for­mu­le­ring­en finns hos den eng­els­ke fi­lo­so­fen John Loc­ke, som an­såg att re­ging­en skul­le ga­ran­te­ra si­na un­der­så­tars ”liv, fri­het och egen­dom”, men in­te sär­skilt myc­ket mer. Tron att ägan­de kan gö­ra en lyck­li­ga­re är fort­fa­ran­de stark i ang­lo­sax­iska och pro­te­stan­tis­ka län­der. Näs­tan al­la ame­ri­ka­ner äger sin bo­stad, och det är van­li­ga­re att man äger sin bo­stad i Stor­bri­tan­ni­en och Skan­di­na­vi­en än i söd­ra Eu­ro­pa.

Tan­ken på dröm­men åter­kom­mer även i mo­dern ame­ri­kansk po­li­tik. Martin Lut­her King sa­de: ”Jag har en dröm” när han käm­pa­de för med­bor­gar­rät­ten. När Ro­nald Re­a­gan drev sin pre­si­dent­kam­panj år 1980 lo­va­de han eko­no­misk pånytt­fö­del­se, och åter­uppli­va­de en pu­ri­tansk bild av Ame­ri­ka som ”en ly­san­de stad på en kul­le”. På se­na­re tid, när pre­si­dent Oba­ma för­sök­te le­ga­li­se­ra sta­tu­sen hos barn till il­le­ga­la in­vand­ra­re, kal­la­de han sitt lag­för­slag för DREAM (De­ve­lop­ment, Re­li­ef, and Educa­tion for Ali­en Mi­nors).

En Ca­dil­lac från 1956 sym­bo­li­se­rar den ame­ri­kans­ka dröm­men – och rast­lös­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.