Två en­kel­bil­jet­ter till USA och små­ländsk en­vis­het

Vilda västern - - ANNONS FRÅN HIGH CHAPARRAL -

När te­le­ver­ket i mit­ten av 1960-ta­let vill bli av med 250 000 te­le­fon­stol­par slår Bengt Er­lands­son till. All­tid kan de an­vän­das till nå­got tän­ker han. Och det kunde de. Som att byg­ga ett Vilda Västern-fort mitt i Små­land till ex­em­pel. Grun­den till Vilda Västern-par­ken High Cha­par­ral var lagd.

Men dröm­men att byg­ga en ge­nu­in Vilda Västern-stad i land­ska­pet många emi­gre­ra­de från un­der 1800-ta­let, ha­de Små­lands­so­nen Bengt Er­lands­son haft länge.

Född 1922 i den lil­la byn Brän­ne­hyl­te i Små­land och upp­vux­en med sju sys­kon på ett li­tet skogs­bruk med såg­verk, ha­de Bengt hört många spän­nan­de histo­ri­er om de mo­di­ga små­länds­ka ny­byg­gar­nas även­tyr i det nya lan­det.

– När far­far 1957 lyc­kats spa­ra ihop peng­ar köp­te han två en­kel­bil­jet­ter till sig och far­mor Hil­le­vi med Svens­ka Ame­ri­ka Li­ni­en. Se­dan res­te de kors och tvärs över USA för att upp­le­va det som då fanns kvar av Vilda Västern, be­rät­tar Bengts barn­barn Emil Er­lands­son som i dag äger High Cha­par­ral till­sam­mans med sin bror Philip Er­lands­son.

Un­der re­san får Bengt upp­le­va al­la de plat­ser han hört ta­las om. Bland an­nat be­sö­ker han många av de mi­li­tär- och han­dels­fort som fort­fa­ran­de står kvar som min­nes­mär­ken över er­öv­ring­en som präg­lat

USA:s histo­ria. Bengt tar med sig in­tryck och mäng­der av be­rät­tel­ser hem till Små­land. År 1965 får han änt­li­gen möj­lig­het att gö­ra verk­lig­het av det han byggt i tan­ken se­dan han kom hem från Ame­ri­ka.

– For­tet var start­skot­tet till det som i dag är High Cha­par­ral. Far­far bygg­de det som ett ro­ligt pro­jekt till sig själv och af­färs­be­kan­ta, men när han upp­täck­te in­tres­set för for­tet tog allt fart. Far­far var en egen­sin­nig och en­vis man, skrat­tar Emil.

I dag är High Cha­par­ral ett unikt tu­rist- och be­söks­mål för gäs­ter från he­la värl­den. Att be­sö­ka High Cha­par­ral är som att kli­va rakt in i Vilda Västern, så som det såg ut på 1870-ta­let med en li­ten stad, hju­lång­a­re, järn­väg, sa­loon, kyr­ka, mex­i­kansk by, guld­vask­ning, in­di­an­by och bi­so­nox­ar. Man er­bju­der själv­klart en mängd sho­wer och upp­tåg för de li­te mind­re med bå­de Ɠk­ti­va och på­hit­ta­de ka­rak­tä­rer som brö­der­na Dal­ton, Lucky Lu­ke, Bil­ly the Kid, An­nie Oak­ley och Zor­ro. Men man tar även sitt kul­tu­rel­la och hi­sto­ris­ka an­svar på stort all­var.

– För oss är det vik­tigt att ha re­spekt för histo­ri­en och fö­ra den vi­da­re. Där­för läg­ger vi stor vikt vid att allt ska va­ra så ge­nu­int och äk­ta som möj­ligt. De som be­sö­ker oss ska gär­na ha lärt sig nå­got om en an­nan kul­tur och en an­nan tid när de re­ser här­i­från, av­slu­tar Emil.

En av många sho­wer och upp­le­vel­ser på High Cha­par­ral är tågrå­net på väg ge­nom par­ken mot Old Mex­i­co.

Bengt Er­lands­son sägs ha fått sitt smek­namn ”Big Bengt” av Ex­pres­sen­jour­na­lis­ten Nal­le Nal­bom för att han ha­de så sto­ra pla­ner och idéer.

Emil Er­lands­son, som äger High Cha­par­ral med bro­dern Philip Er­lands­son, är barn­barn till grun­da­ren ”Big Bengt” och en sann Vilda Västern-en­tu­si­ast.

Till­sam­mans med Bil­ly the Kid är An­nie Oak­ley en av par­kens nya ka­rak­tä­rer sä­song­en 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.