VILDA VÄSTERN

How­dy!

Vilda Vastern Junior - - Sidan 1 -

Du har sä­kert hört många histo­ri­er om cow­boy­er och in­di­a­ner i Vilda västern. Men vet du vad som är

sant och vad som är på­hit­tat? Hur var li­vet i verk­lig­he­ten för ny­byg­ga­re och ur­folk? Var det så

våld­samt och far­ligt som det ver­kar?

Här får du mö­ta re­vol­ver­män­nen som ut­käm­pa­de du­el­ler, lä­sa om de ökän­da ban­di­ter­na, lä­ra kän­na in­di­a­ner­na som för­drevs och gå i guld­grä­var­nas fot­spår. Vi för­kla­rar kri­gen, be­rät­tar om de sto­ra sla­gen och pre­sen­te­rar de mest kän­da per­so­ner­na

som lev­de i Nor­da­me­ri­ka på 1800-ta­let.

Är du re­do att ri­da ut i Vilda västern?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.