Jak­ten på buff­lar

Vilda Vastern Junior - - Innehåll -

Det är in­te många djur som sym­bo­li­se­rar Vilda västern li­ka bra som den im­po­ne­ran­de buf­feln. In­di­a­ner­na ja­ga­de buff­lar­na för mat, men på 1800-ta­let utro­ta­des de näs­tan helt av vi­ta som ja­ga­de dem ock­så för nö­jes skull.

Lät­ta att ja­ga

Skinn och kött från buff­lar var vär­de­fullt. Buff­lar­na var dess­utom lät­ta att ja­ga. Om en buf­fel blev skju­ten sam­la­des and­ra buff­lar runt den. På så sätt kun­de jä­gar­na en­kelt ta he­la hjor­dar med si­na ef­fek­ti­va ge­vär.

Spor­t­jakt

De som ja­ga­de för nö­jes skull läm­na­de de dö­da dju­ren på mar­ken, till ing­en nyt­ta. Ibland sköt pas­sa­ge­ra­re på tåg buff­lar från vag­nens tak. Det var po­pu­lärt un­der trå­ki­ga tåg­re­sor.

Kon­flikt

När buff­lar­na blev fär­re öka­de kon­flik­ten mel­lan de vi­ta och in­di­a­ner­na. Det led­de till våld­sam­he­ter. In­di­a­ner­na at­tac­ke­ra­de jä­gar­nas lä­ger för att häm­nas, sen häm­na­des jä­gar­na – och så vi­da­re.

För in­di­a­ner­na var buff­lar­na he­li­ga. De glöm­de ald­rig

att den vi­te man­nen näs­tan utro­ta­de dem.

Höv­ding­en Sit­ting Bull sa: ”För ba­ra sju år sen lo­va­des vi evig till­gång till lan­det där buff­lar­na be­tar. Nu tar de vårt land ifrån oss.”

Re­ser­vat ut­an buff­lar

Man vil­le tvinga in­di­a­ner­na att bo i re­ser­vat. Re­ser­va­ten till­hör­de USA:s re­ge­ring, och mar­ken där var of­ta vär­de­lös. Där fanns säl­lan någ­ra buff­lar att ja­ga, men in­di­a­ner­na be­höv­de buff­lar­na för att över­le­va.

En smut­sig tak­tik

Re­ge­ring­en viss­te att in­di­a­ner­na var be­ro­en­de av buff­lar. Ju fär­re buff­lar, desto svå­ra­re fick in­di­a­ner­na det. Buf­feljak­ten an­vän­des som ett mi­li­tärt va­pen, och må­let var att sväl­ta in­di­a­ner­na och få dem att ge upp. Det var en smut­sig tak­tik, men den fun­ge­ra­de.

Fler buff­lar

I slu­tet av 1800-ta­let fanns det ba­ra någ­ra hund­ra buff­lar kvar. Buff­lar är in­te van­li­ga i dag heller, men de är in­te akut ho­ta­de. Någ­ra små grup­per kan ses strö­va runt på prä­ri­en.

För in­di­a­ner­na var buf­feln he­lig, men vi­ta ja­ga­de buff­lar­na för nö­jes skull.

Buff­lar­na utro­ta­des näs­tan. Det gjor­de li­vet svårt för in­di­a­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.