CHOCTAWER

Vilda Vastern Junior - - Lär Känna Indianerna -

Choctawer­na var de förs­ta som drevs bort. Vis­sa väg­ra­de flyt­ta, och de ja­ga­des än­da in på 1900-ta­let.

Choctaw­stam­men upp­stod på 1600-ta­let. År 1820 skul­le USA:s sän­de­bud för­hand­la om var grän­sen för choctawer­nas mark skul­le dras. Han an­vän­de ut­press­ning, mu­tor och hot.

Choctaw­stam­men skul­le ge hälf­ten av sin mark till USA och gå med på att ar­be­ta för att få ame­ri­kanskt med­bor­gar­skap. Men tio år se­na­re bröts av­ta­let och in­di­a­ner­na tving­a­des flyt­ta.

Höv­ding­en Gre­enwood LeFlo­re av­sat­tes av choctawer­na för att han ha­de gått med på av­ta­let. Han ef­ter­träd­des av sin bror­son Ge­or­ge W. Harkins.

Nu de­la­de choctawer­na upp sig i två grup­per: choctawna­tio­nen, som gick med på att åka till Okla­ho­ma, och choctaw­stam­men som stan­na­de kvar i Mis­sis­sip­pi.

Det var un­ge­fär 5 000 in­di­a­ner som höll ut el­ler fick ame­ri­kanskt med­bor­gar­skap, men de ho­ta­des av de ame­ri­ka­ner som vil­le få bort dem. År 1930 fanns det ba­ra cir­ka 1 600 choctawer kvar i om­rå­det.

De 15 000 som flyt­ta­de ha­de det ock­så svårt. Om­kring 6 000 choctawer dog un­der re­sans gång. I dag är det den tred­je störs­ta in­di­an­stam­men i USA.

Ge­or­ge W. Harkins blev choctawhöv­ding år 1830.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.