CRE­EK­ER

Vilda Vastern Junior - - Lär Känna Indianerna -

Cre­e­k­er­na, som ur­sprung­li­gen kom från sko­gar­na i syd­öst­ra USA, var den förs­ta av de fem stam­mar som vi­ta klas­sa­de som ”ci­vi­li­se­ra­de” . När cre­ek­kri­get ut­bröt år 1813 in­led­des många kon­flik­ter mel­lan cre­e­k­er­nas Red Stick-frak­tion och ame­ri­kansk mi­lis. Red Sticks an­föll fle­ra ame­ri­kans­ka be­fäst­ning­ar. Den ame­ri­kans­ke ge­ne­ra­len Andrew Jack­son slog till sist ner up­p­ro­ret i mars 1814.

När la­gen om tvångs­för­flytt­ning in­för­des fanns det om­kring 20 000 cre­ek­er i Ala­ba­ma. Cre­e­k­er­nas mark togs olag­ligt. De blev fat­ti­ga­re och de­spe­ra­ta. År 1836 blev det krig igen. Det slu­ta­de med att cre­e­k­er­na tving­a­des flyt­ta till Okla­ho­ma.

I mitten av år 1837 drevs cir­ka 15 000 cre­ek­er bort från sin mark. Un­ge­fär en fjär­de­del dog un­der re­san väs­terut till Okla­ho­ma.

1877. Cre­ek­er på ett foto från Höv­ding­en Red Eag­le ger upp för ge­ne­ral Andrew Jack­son år 1814.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.