CHIC­KA­SAWER

Vilda Vastern Junior - - Lär Känna Indianerna -

Chic­ka­sawer­na väg­ra­de ac­cep­te­ra de då­li­ga mar­ker som de er­bjöds i Okla­ho­ma år 1830. När är de vi­ta två år se­na­re bör­ja­de tränga allt dju­pa­re in i de­ras vär­de­ful­la mark i Mis­sis­sip­pi, kän­de de sig så ho­ta­de att de var räd­da för att ut­plå­nas. De blev så de­spe­ra­ta att de till sist läm­na­de ifrån sig sin mark till re­ge­ring­en mot ett löf­te om att få nytt land.

Chic­ka­sawer­nas vand­ring väs­terut bör­ja­de år 1837 och fort­sat­te året ef­ter. Cir­ka 5 000 chic­ka­sawer kla­ra­de re­san, vil­ket var många jäm­fört med de and­ra fy­ra stam­mar­nas vand­ring längs Tå­rar­nas väg.

Men det blev svå­ra­re när de kom fram. De fles­ta chic­ka­sawer­na fick ing­en mark, ut­an sat­tes i till­fäl­li­ga lä­ger. Fat­tig­dom, al­ko­hol­miss­bruk, in­ter­na bråk och an­fall från and­ra stam­mar var van­li­ga. Det dröj­de 15 år in­nan de till slut fick flyt­ta till ett eget re­ser­vat.

Col­bert blev ri­get. wen Hol­mes in­bör­desk Chic­ka­sa ef­ter

för sin stam ta­les­man Ett upp­ror av chic­ka­sawer­na slås ner av USA:s ka­val­le­ri. En okänd chic­ka­saw­kri­ga­re på 1880-

ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.