Vä­gar­na väs­terut

Vilda Vastern Junior - - En Farlig Genväg -

Ore­gon­le­den 1811–69

För ny­byg­ga­re som vil­le norrut var vä­gen ge­nom Ore­gon svår. Det var of­ta då­ligt vä­der och be­svär­lig ter­räng.

Le­den till Ka­li­for­ni­en 1811–69

Guld­rushen loc­ka­de många väs­terut, men den som vil­le sö­ka lyc­kan mås­te va­ra be­redd på det värs­ta. Många kla­ra­de sig in­te he­la vä­gen fram. San­ta Fe-le­den 1821–80

Det­ta var hu­vud­vä­gen mel­lan Mex­i­ko och USA. Den gick 145 mil ge­nom öken och berg, näs­tan helt ut­an vat­ten­käl­lor.

Tå­rar­nas väg 1831–38

Att che­ro­keser­na tving­a­des till Okla­ho­ma är ett av den ame­ri­kans­ka histo­ri­ens värs­ta över­grepp. 3 500 av 15 000 män­ni­skor dog längs vä­gen.

Lewis och Clark 1804–06

Vilda väs­terns mest be­röm­da upp­täc­ka­re res­te över 1 000 mil in i det okända.

Mor­mon-le­den 1847–69

Brig­ham Young fick mor­mo­ner­na att ström­ma till sitt nya hem i Utah. Många re­li­giö­sa pac­ka­de si­na hand­kär­ror och drog väs­terut. Sjuk­do­mar och då­li­ga för­be­re­del­ser g jor­de att många dog på re­san. Pon­ny­ex­pres­sen 1860–61

Ga­ran­te­rad le­ve­rans på tio da­gar från öst­kus­ten till väst­kus­ten lät näs­tan omöj­ligt, men Pon­ny­ex­pres­sens ryt­ta­re var mäs­ter­li­ga. De kor­sa­de lan­det otro­ligt snabbt. Don­ner-grup­pens led 1846–47

Don­ner-grup­pen följ­de Lans­ford W. Hastings gen­väg och läm­na­de den van­li­ga vä­gen. Det kos­ta­de dem liv, mat och tid. De blev för­se­na­de och fast­na­de i ett snöo­vä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.