Me­dalj för en mas­sa­ker?

Vilda Vastern Junior - - Wounded Knee -

Över 100 år ef­ter det som hän­de vid Woun­ded Knee är man fort­fa­ran­de in­te över­ens om hur det gick till. Åren ef­ter Woun­ded Knee fick många sol­da­ter me­dalj för tap­per­het un­der det så kal­la­de ”sla­get”. Men är det rätt att få me­dalj för en hän­del­se där 300 in­di­a­ner dö­da­des? Sär­skilt när 60 av dem var kvin­nor och barn.

En sol­dat fick me­dalj trots att hans of­fi­cer min­des att han ”sköt två in­di­a­ner som ha­de flytt”.

I dag väd­jar vis­sa or­ga­ni­sa­tio­ner om att USA:s re­ge­ring ska åter­ta me­dal­jer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.