Smoot­hi­es som livs­stil ........................... 4

He­la li­vet

Vintersmoothies - - Innehåll - Var­ma, vintri­ga kra­mar Eliq Ma­ra­nik

Jag äls­kar smoot­hi­es! Ju fler jag dric­ker, desto mer tyc­ker jag om dem. För mig har smoot­hi­es bli­vit en livs­stil, nå­got jag vill inspirera även dig till. Krop­pen tyc­ker om det som är bra för den. Ju fler nyt­ti­ga sa­ker du äter/ dric­ker, desto mind­re sug får du ef­ter de onyt­ti­ga. På kö­pet får du mas­sor av ener­gi, en glad mage, hu­mör på topp, vac­kert hår, fin hud, star­ka nag­lar, för­stärkt im­mun­för­svar, mins­kat sömn­be­hov (men du kän­ner dig än­då mer ut­vi­lad) och ökad mo­ti­va­tion att trä­na – allt det­ta le­der dess­utom till vikt­ned­gång. En häl­so­sam livs­stil, helt en­kelt.

Det kanske in­te märks nå­gon skill­nad di­rekt, men för­sök in­fö­ra en smoot­hie el­ler färsk­pres­sad juice om da­gen – har du ont om tid, gör en stor sats på hel­gen och frys in. El­ler frys in smoot­hie­pa­ket som du kan häl­la di­rekt i mix­ern

(se si­dan 82), slå på väts­ka (vat­ten, nöt­mjölk, ko­kos­vat­ten …) och tryck på knap­pen – smoot­hi­en är klar på någ­ra mi­nu­ter och du kan lätt ta med den till job­bet, sko­lan, trä­ning­en el­ler vart du än är på väg.

Den här bo­ken finns i din hand tack vare Lars Pietz­sch­mann, på Ull­mann Publishing. Han gav mig idén för någ­ra år se­dan, men då tänk­te jag: Vad är skill­na­den mel­lan en ”van­lig” smoot­hie och en vin­ter­smoot­hie, för­u­tom någ­ra vin­ter­kryd­dor? Så små­ning­om bör­ja­de jag i al­la fall att tes­ta. En sak led­de till en an­nan och till slut kom jag på att an­vän­da var­ma ört­te­er som bas. Jag tes­ta­de, tes­ta­de, tes­ta­de – och re­sul­ta­tet hål­ler du nu i han­den. En vin­ter­smoot­hie går snabbt att la­ga, går att för­be­re­da och kan dess­utom tas med i ter­mos. Jag hop­pas att du hit­tar mas­sor av in­spi­ra­tion, god läs­ning och fan­tas­tis­ka sma­ker sam­ti­digt som du boos­tar krop­pen med vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler, an­tiox­i­dan­ter och ger den ny kraft och ener­gi. Vad kan pas­sa bätt­re att star­ta en vintrig dag med än var­ma, kryd­di­ga smoot­hi­es? Al­la re­cept går gi­vet­vis att la­ga även på vå­ren, som­ma­ren och hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.