Plock­ning och tork­ning

Vintersmoothies - - Mixa -

Välj helst en so­lig dag, då väx­ter­nas aktiva äm­nen är som högst. Ör­ter­na ska va­ra helt tor­ra – ploc­ka in­te ef­ter regn. Ploc­ka minst 100 me­ter från bil­väg och in­te vid be­spru­ta­de åk­rar. Ploc­ka ör­ter­na di­rekt i pap­per­spå­se el­ler korg, in­te i plast­på­sar, ef­tersom ör­ter­na lätt bör­jar svet­tas och se­dan lätt mög­lar. För max­i­mal ver­kan ska blad helst ploc­kas fö­re blom­ning­en, blom­mor i bör­jan av blom­ning­en och bär och fruk­ter när de har mog­nat. Röt­ter ska man ta upp in­nan väx­ten har växt till sig på vå­ren, el­ler på hös­ten då väx­ten har viss­nat.

Ör­ter­na tor­kas di­rekt ef­ter skörd på en torr, luf­tig och varm plats – men in­te i so­len, ef­tersom den bry­ter ner ör­tens vik­ti­ga be­stånds­de­lar. Jag an­vän­der en tork­ugn av mär­ket Ex­ca­li­bur för att tor­ka ör­ter, bär, fruk­ter, kryd­dor, svamp och an­nat gott. Det går ock­så bra att an­vän­da en varm­luft­sugn på 40 gra­der.

Chan­sa ald­rig, är du det mins­ta osä­ker ska du lå­ta bli att ploc­ka just den ör­ten.

Til­lag­ning

An­vänd 1–2 tsk tor­ka­de ör­ter (el­ler dub­bel mängd färs­ka)till en kopp ko­kan­de vat­ten. Låt dra un­der lock 5–10 mi­nu­ter, be­ro­en­de på bla­dens grov­het.

Ring­blom­ma Apel­sin­blom Björk Ny­pon Gin­ko Sal­via Lakrits­rot Åker­frä­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.