Groddsmoot­hie

Vintersmoothies - - Kopp -

2 GLAS

En grodd är bör­jan på li­vet och in­ne­hål­ler vär­de­ful­la äm­nen, som ve­ge­ta­bi­lisk ägg­vi­ta, omät­ta­de fett­sy­ror och livsvik­ti­ga mi­ne­ra­ler. När ett frö gror sker en enorm ök­ning av de livsvik­ti­ga B- och E-vi­ta­mi­ner­na. Ef­ter vin­tern be­hövs des­sa äm­nen som bäst för att öka mot­stånds­kraf­ten och mo­ta bort vår­trött­he­ten.

Grod­dar är ett gott och bra kost­till­skott i en smoot­hie, en juice, en god sal­lad, på en hård smör­gås el­ler i asi­a­tisk mat, och de är in­te svå­ra att od­la. Det finns många oli­ka att väl­ja bland, och det går att grod­da i prin­cip vil­ka frön som helst, ex­em­pel­vis al­fal­fa, bock­hornsklö­ver, mun­gbö­nor, ve­te, broc­co­li och rä­di­sa, men även bo­ve­te, hirs, qui­noa, sol­ros­frö, lins­frö och chi­a­frö går bra att grod­da.

Grodd­frö­er finns att kö­pa i häl­so­kost­af­fä­rer. På bak­si­dan av fröpå­sen står be­skri­vet hur de ska od­las. Till­vä­ga­gångs­sät­tet va­ri­e­rar mel­lan oli­ka frö­ty­per. Det finns ock­så spe­ci­el­la grodd­växt­hus att kö­pa, i dem kan du od­la fle­ra oli­ka groddsor­ter sam­ti­digt. Fär­di­ga grod­dar hål­ler 2–3 da­gar i kyl­skåp.

½ li­me

1 slanggur­ka

1 pä­ron

3 dl färsk­pres­sad äp­pe­ljuice 2 dl färs­ka, mil­da grod­dar

GÖR SÅ HÄR:

1. Pres­sa li­men och si­la bort even­tu­el­la kär­nor – de ger besk smak.

2. Ska­la och skär gur­kan och pä­ro­net i bi­tar. Kö­per du eko­lo­giskt kan de nä­rings­ri­ka ska­len va­ra kvar, men har du en svag mix­er bör de än­då ska­las.

3. Mixa allt till en ljus­grön dryck.

Fo­to:THINK­STOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.