Su­per­grön vin­ter­smoot­hie

Vintersmoothies - - Kopp -

2 GLAS

Är du ny­bör­ja­re i smoot­hi­e­värl­den ska du bör­ja med den här – den är söt­syr­lig, mild, god och en­kel att gö­ra. Spe­nat kan an­vän­das mas­sor, spe­ci­ellt ba­byspe­nat, i smoot­hi­es, ef­tersom den in­te ger så myc­ket smak.

Spe­nat är ett su­per­livs­me­del med myc­ket an­tiox­i­dan­ter. Bla­den är otro­ligt nä­rings­ri­ka och in­ne­hål­ler bland an­nat A-, C-, E-, K-vi­ta­min och vi­ta­min B9 (folsy­ra). Spe­nat är ock­så rikt på kop­par, järn, mag­ne­sium, kal­ci­um, klo­ro­fyll, fib­rer och and­ra nyt­ti­ga äm­nen.

Bla­den in­ne­hål­ler hög halt av ett oor­ga­niskt ni­trat som sägs öka krop­pens pre­sta­tions­för­må­ga och mus­kelupp­bygg­nad. Stu­di­er har vi­sat att spe­nat gör mus­kel­cel­ler­nas ener­gista­tio­ner, mi­to­kond­ri­er­na, ef­fek­ti­va­re, vil­ket mins­kar krop­pens sy­re­be­hov vid fy­sisk an­sträng­ning. Spe­nat an­ses ock­så mot­ver­ka can­cer, högt blod­tryck och va­ra bra mot mag­sår. Köp all­tid eko­lo­giskt när du hand­lar spe­nat el­ler and­ra blad­grön­sa­ker som in­te går att ska­la.

1 grönt äpp­le

1 li­me

2 dl ko­kos­vat­ten

2 dl färsk­pres­sad äp­pe­ljuice 80 g färsk spe­nat Is (even­tu­ellt)

GÖR SÅ HÄR:

1. Ska­la, kär­na ur och skär äpp­let i små­bi­tar. Är äpp­let eko­lo­giskt kan det nä­rings­ri­ka ska­let va­ra kvar. Har du en svag mix­er bör du än­då ska­la det.

2. Pres­sa li­men och si­la bort even­tu­el­la kär­nor – de ger besk smak.

3. Mixa allt till en smar­rig, grön nyt­to­bomb.

4. Släng i någ­ra is­bi­tar och mixa li­te till.

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.