Cho­klad-, körs­bärs- och chi­as­moot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Det här är en gu­dom­ligt god och ex­tremt nä­rings­rik smoot­hie. Den hål­ler dig mätt länge och är full­prop­pad med fib­rer och mi­ne­ra­ler. Läg­ger du till spe­nat blir det en verk­lig nyt­to­bomb. Tänk att så många nyt­tig­he­ter får plats i ett glas!

Chi­a­frön är ett rik­tigt su­per­livs­me­del. 100 gram in­ne­hål­ler 31 gram fett, varav he­la 20 gram li­no­lensy­ra, den ve­ge­ta­bi­lis­ka for­men av Ome­ga-3. Två teske­dar chi­a­frön in­ne­hål­ler mer Ome­ga-3 än en nor­mal­stor lax­fi­lé. Ome­ga-3 är vik­tigt för krop­pens hor­mon­ba­lans och kan ha an­ti­in­flam­ma­to­risk ver­kan. Dess­utom är frö­na ri­ka på mi­ne­ra­ler, som mag­ne­sium, ka­li­um och zink. Per 100 gram in­ne­hål­ler frö­na ock­så 21 gram pro­te­in, varav he­la 18 ami­nosy­ror. En vik­tig käl­la för ve­ge­ta­bi­liskt pro­te­in, med and­ra ord. Chi­a­frön in­ne­hål­ler även sto­ra mäng­der vat­ten­lös­li­ga fib­rer, vil­ket gyn­nar tarm­funk­tio­nen och hjäl­per till att hål­la blod­sock­ret på en jämn ni­vå.

3 dl osö­tad man­del­mjölk

200 g frysta körs­bär

2–3 dad­lar, helst med­jool

3 msk hav­re­gryn (glu­ten­fria vid be­hov)

1 msk chi­a­frön

2 msk ka­kao, helst raw

1 msk carob­pul­ver (kan ute­slu­tas)

2 msk ve­ganskt pro­te­in­pul­ver (kan ute­slu­tas) 1 tsk va­nil­jextrakt

20 g ba­byspe­nat (kan ute­slu­tas)

Gar­ne­ring:

Någ­ra körs­bär Ri­ven, mörk cho­klad

GÖR SÅ HÄR:

1. Lägg al­la in­gre­di­en­ser i mix­ern i sam­ma ord­ning som i in­gre­di­ens­lis­tan.

2. Mixa till en krä­mig cho­klad­mous­ses­moot­hie. 3. Gar­ne­ra med någ­ra frysta körs­bär. För en ex­tra lyx­ig smoot­hie, riv li­te mörk kva­li­tets­cho­klad över.

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.