Man­da­rin-, va­nilj- och man­delsmoot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Vad är skill­na­den mel­lan en cle­men­tin, en man­da­rin, en tan­ge­rin och en sat­su­ma?

Cle­men­ti­nen har oran­ge­fär­gat skal som är nå­got tjoc­ka­re än en sat­su­mas. Den är näs­tan all­tid kärn­fri. Sma­ken är söt och upp­fris­kan­de. Cle­men­ti­ner im­por­te­ras från Ma­roc­ko och Spa­ni­en från no­vem­ber till mars. Cle­men­ti­nen är ur­sprung­li­gen en kors­ning mel­lan man­da­rin och po­me­rans. Det är den små­ci­trus­frukt som vi äter all­ra mest.

Sat­su­man är oran­ge och har of­ta grö­na skift­ning­ar i ska­let, trots att den är mo­gen. Den har tun­na­re skal än cle­men­ti­nen men är även den näs­tan all­tid kärn­fri. Sat­su­ma är mild och söt­syr­lig. Den im­por­te­ras från Spa­ni­en från mit­ten av ok­to­ber till ja­nu­a­ri. Ur­sprung­li­gen kom­mer den från den ja­pans­ka pro­vin­sen Sat­su­ma.

Tan­ge­ri­nen har sitt namn ef­ter sta­den Tang­er i Ma­roc­ko, var­i­från fruk­ten för förs­ta gång­en nåd­de Eu­ro­pa. Den har ett djupt oran­gerött skal.

Man­da­ri­nen är gul till ble­ko­ran­ge, har tunt skal och många kär­nor. Sma­ken på­min­ner myc­ket om cle­men­ti­nens men är in­ten­si­va­re och sö­ta­re – helt klart en fa­vo­rit, sma­ken är fan­tas­tisk. Ty­värr säljs den nu­me­ra säl­lan i Sve­ri­ge och har er­satts av kärn­fat­ti­ga­re sor­ter. Det mesta av skör­den går där­för till man­da­rin på burk och till dryc­ker. Man­da­ri­nen kan ha sitt namn ef­ter de ki­ne­sis­ka äm­bets­män­nen, man­da­ri­ner­na, som ha­de oran­ge dräkt.

6 man­da­ri­ner (el­ler an­nan små­ci­trus­frukt) 1–2 dad­lar, gär­na med­jool

2 dl osö­tad man­del­mjölk

2 msk man­delsmör

1–2 msk ve­ganskt pro­te­in­pul­ver

1 fryst ba­nan

1 tsk va­nil­jextrakt

GÖR SÅ HÄR:

1. Pres­sa man­da­ri­ner­na, si­la jui­cen om det kom­mer med kär­nor. 2. Kär­na ur dad­lar­na.

3. Häll al­la in­gre­di­en­ser i mix­ern och mixa till en fluf­fig, skum­mig dryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.