Kryd­dig man­go-, ci­tron- och kom­bu­chas­moot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Kom­bu­cha-te är en ki­ne­sisk hälso­dryck med uråld­rig histo­ria. Te­et dracks så ti­digt som år 200 f Kr och har, en­ligt fö­re­språ­kar­na, många häl­so­främ­jan­de egen­ska­per, bland an­nat för­bätt­rad mat­smält­ning, fi­na­re hy och mins­kad smär­ta i kropp och le­der.

Kom­bu­cha lind­rar ock­så hung­er­käns­lor och pro­blem med mage och tarm – ex­em­pel­vis ga­ser, för­stopp­ning och bi­verk­ning­ar vid lä­ke­me­dels­be­hand­ling. Dryc­ken sägs även stär­ka im­mun­för­sva­ret och mot­ver­ka för­kyl­ning och in­flu­en­sa.

Kom­bu­cha-te in­ne­hål­ler bland an­nat mjölk­sy­ra­bak­te­ri­er, ät­tiksy­ra, po­ly­sac­ka­rid, vi­ta­mi­ner­na C, E, K, B1, B2, B3, B6 och B12 samt mi­ne­ra­ler­na järn, natri­um, mangan, mag­ne­sium, ka­li­um, kop­par och zink.

Kom­bu­cha-te fram­ställs av fer­men­te­rad kom­bu­cha­s­vamp

(även kal­lad vol­ga­s­vamp el­ler te­svamp). Svam­pen va­ri­e­rar i färg, från ljus och ge­nom­skin­lig till te­brun. Dryc­ken till­ver­kas ge­nom att en jäst- och bak­te­ri­e­kul­tur blan­das med soc­ker och te (svart, grönt el­ler oo­long) och får jä­sa i cir­ka 10 da­gar. Kom­bu­cha-te går att kö­pa i häl­so­kost­af­fä­rer och finns i oli­ka sma­ker. Om du får tag i kom­bu­cha­kul­tur kan du till­ver­ka och smak­sät­ta eget te. En­ligt tra­di­tio­nell ki­ne­sisk me­di­cin be­trak­tas kom­bu­cha-te som odöd­lig­he­tens dryck och li­vets elix­ir.

1 ci­tron

4 dl kom­bu­cha-te

½–1 tsk fär­skri­ven ing­e­fä­ra 150 g fryst man­go

GÖR SÅ HÄR:

1. Pres­sa ci­tro­nen.

2. Mixa al­la in­gre­di­en­ser till en kryd­dig, söt smoot­hie.

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.