Smi­dig jät­te­ro­bot

Visste Du Att? - - Rymden - SEOUL SYDKOREA

Säg hej till Met­hod-2, en fy­ra me­ter hög me­chro­bot som byggts av Ko­rea Futu­re Te­ch­no­lo­gy. För­hopp­ning­en är att den ska kun­na an­vän­das i ex­tre­ma risk­om­rå­den där män­ni­skor in­te kan vis­tas.

Den se­nas­te mo­del­len blev klar i slu­tet av 2016 med hjälp av kon­cept­de­sig­nern Vi­ta­ly Bul­garov. Sci-fi-loo­ken skvall­rar om Bul­garovs er­fa­ren­het från pro­jekt som fil­mer­na Trans­for­mers4 och Ter­mi­na­tor: Ge­ni­sys.

Met­hod-2 styrs av en pi­lot som sit­ter in­u­ti ro­bo­ten och kon­trol­le­rar dess rö­rel­ser med hän­der­na och ett par spa­kar. Trots stor­le­ken är jät­te­ro­bo­ten för­vå­nans­värt smi­dig. Hand- och fing­er­le­der­na gör att den kom­mer att kun­na rö­ra sig med fan­tas­tisk pre­ci­sion. Än så länge är den här tung­vik­ta­ren på 1,3 ton fjätt­rad vid el­nä­tet, men det finns re­dan pla­ner på att lå­ta den gö­ra kon­kret nyt­ta un­der de när­mas­te åren, till ex­em­pel i ka­ta­strof­om­rå­den el­ler vid last­han­te­ring.

FOTO: GETTY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.