Blir det svå­ra­re att hac­ka da­to­rer?

Visste Du Att? - - Teknologi -

Da­tor­sä­ker­he­ten blir mer och mer avan­ce­rad och da­gens da­tor­sy­stem är väl­digt kom­pli­ce­ra­de. Det gör det svå­ra­re att an­gri­pa el­ler tränga in i väle­ta­ble­ra­de da­tornät­verk. På så sätt är hack­ning svå­ra­re idag och krä­ver stör­re kun­ska­per än för 20 år se­dan. Men sam­ti­digt ökar an­ta­let in­ter­netupp­kopp­la­de en­he­ter i värl­den, och många av dem har gans­ka enk­la pro­gram. Det ska­par oänd­li­ga möj­lig­he­ter för hac­ka­re att ut­nytt­ja sä­ker­hets­hå­len i central­vär­me­­en­he­ter, smar­ta kloc­kor och mo­bi­ler, spel­kon­so­ler och över­vak­nings­ka­me­ror el­ler på webb­plat­ser, i bi­lar och till och med på elektro­nis­ka to­a­let­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.