Var lag­ras al­la di­gi­ta­la da­ta?

Visste Du Att? - - Teknologi -

Om da­ta lig­ger i mol­net är sva­ret att vi in­te vet var de finns. Då är da­ta­fi­ler­na ut­sprid­da mel­lan da­ta­cen­ter som kan lig­ga var som helst i värl­den. Ef­tersom de fles­ta moln­le­ve­ran­tö­rer sä­ker­hetsko­pi­e­rar da­ta på fle­ra oli­ka stäl­len kan di­na fi­ler fin­nas på mer än en plats – kans­ke i fle­ra län­der el­ler till och med i fle­ra oli­ka världs­de­lar.

Di­na bits och by­tes kan till ex­em­pel le­ta sig fram till den gi­gan­tis­ka an­lägg­ning­en på 350 East Cer­mak i Chi­ca­go, som en­ligt upp­gift är värl­dens störs­ta da­ta­la­ger. Cent­ret är in­rymt i en fö­re det­ta te­le­fon­väx­el och där finns da­ta­ut­rust­ning för lag­ring och be­ar­bet­ning på to­talt 100 000 m². Serv­rar­na har en sam­lad ka­pa­ci­tet att lag­ra 3 000 års film i okom­pri­me­rat for­mat. Men lag­ring­en är ener­gikrä­van­de. An­läggn­ing­en i Chi­ca­go för­bru­kar 100 MW och har där­med den näst högs­ta el­räk­ning­en i sta­den, ef­ter O’Ha­re In­ter­na­tio­nal Air­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.