VIL­KEN ROBOT ÄR MEST LIK EN MÄN­NI­SKA?

Visste Du Att? - - Teknologi -

Ro­bot­fir­man Boston Dy­na­mics i Mas­sachu­setts i USA har ut­veck­lat den hu­ma­noi­da ro­bo­ten PETMAN, som kan gå, bö­ja sig och vif­ta med ar­mar­na. Den kon­stru­e­ra­des för att hjäl­pa den ame­ri­kans­ka ar­mén att tes­ta ke­mis­ka skydds­dräk­ter. Då var det vik­tigt att den kun­de rö­ra sig på ett sätt som påmin­de om rik­ti­ga sol­da­ter. PETMAN­: s rö­rel­se­möns­ter är kus­ligt verk­lig­hets­tro­get, men ro­bo­ten kan in­te ta­la.

På den punk­ten gör ro­bo­ten iCub bätt­re ifrån sig. iCub har till­ver­kats i sam­ar­be­te mel­lan fle­ra eu­ro­pe­is­ka forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner. Den är un­ge­fär li­ka stor som en tvåå­ring, och till skill­nad från PETMAN har den ett män­ni­sko­lik­nan­de an­sik­te. An­sikts­dra­gen är väl­digt ru­di­men­tä­ra, men iCub har ögon – vis­sa ver­sio­ner har till och med ögon­lock. Kans­ke för att den på­min­ner så myc­ket om ett li­tet barn är iCub en av de mest över­ty­gan­de imi­ta­tio­ner­na av en män­ni­ska. Den är främst av­sedd att an­vän­das i forsk­ning om barns kog­ni­ti­va ut­veck­ling.

Den män­ni­sko­lik­nan­de ro­bo­ten PETMAN kan gå, bö­ja sig och vif­ta med ar­mar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.