Vil­ken ka­me­ra har högst upp­lös­ning?

Visste Du Att? - - Teknologi -

Sva­ret är en 1,8 gi­ga­pix­el­ka­me­ra som byggts av den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ra forsk­nings­myn­dig­he­ten Dar­pa. ARGUS-IS (Au­to­no­mous Re­al-Ti­me Ground Ubiqui­tous Sur­veil­lan­ce Ima­ging Sy­stem) byg­ger på 368 sen­so­rer av sam­ma typ som finns i mo­bi­ler som fo­tar med fem me­ga­pix­el, och mon­te­ras på drö­na­re. Re­sul­ta­ten är klart im­po­ne­ran­de. Upp­lös­ning­en är så hög att ka­me­ran kan fånga en­skil­da män­ni­skor från sex kilo­me­ters höjd, och ett foto täc­ker in ett sju kilo­me­ter brett om­rå­de.

ARGUS-IS kan ta bil­der av män­ni­skor från sex kilo­me­ters höjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.