STÄNDIGA STRAFFSUMPARE

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Sven-göran Eriksson var två gång­er med om att åka ur VM och EM på straf­far, bå­da gång­er­na mot Por­tu­gal. Det var väl ing­en jät­teskräll att det var med just Eng­land, eng­els­män­nen är sämst i värl­den på straffav­gö­ran­den. Tre gång­er i Vm-histo­ri­en har de­ras mat­cher tving­ats av­gö­ras från straff­punk­ten. Och tre gång­er har de för­lo­rat. Tyskland (in­klu­si­ve Väst­tyskland) har bäst fa­cit. Fy­ra gång­er har de ham­nat i straffav­gö­ran­den, fy­ra gång­er har de vun­nit. Se­nast 2006 då de slog ut Ar­gen­ti­na i kvarts­fi­na­len.

Sve­ri­ge är ett av de län­der som har haft hund­ra­pro­cen­tig fram­gång i straffav­gö­ran­den, det en­da till­fäl­let för­stås 1994 i kvarts­fi­na­len mot Ru­mä­ni­en.

Som mest har fy­ra mat­cher gått till straf­far i en Vm-tur­ne­ring från det att straffav­gö­ran­de togs i bruk till tur­ne­ring­en 1978. Se­mi­fi­na­len mel­lan Väst­tyskland och Frank­ri­ke 1982 blev det hi­sto­ris­ka förs­ta till­fäl­let me­dan fy­ra straffav­gö­ran­den krävts i VM 1990, 2006 och 2014. Den se­nas­te gång­en var se­mi­fi­na­len mel­lan Ar­gen­ti­na och Hol­land.

Re­dak­tör: Johan Larsson johan.larsson@af­ton­bla­det.se Re­port­rar och krö­ni­kö­rer: Ste­fan Al­felt Per Boh­man Ste­fan Holm Kal­le Karls­son Mar­cus Leifby Hen­rik Lund­gren Fo­to­gra­fer: Hen­rik Brunns­gård An­ders Deros Pe­ter Wixtröm Re­di­ge­ra­re: Maja Hol­mér Johan Larsson Fred­rik Pettersson Magnus Sö­der­berg Cor­ne­lia Wik­ström

Bild­by­rå­er: Bildbyrån Getty Ima­ges IBL TT Om­slags­fo­to: AP Print­chef och an­sva­rig ­ut­gi­va­re: Eri­ka Scott Publisher: Lena K Samu­els­son Sport­chef: Pontus Carl­gren An­non­ser: Ma­ga­sin­bo­la­get Adress: Sport­bla­det 105 18 Stock­holm Te­le­fon: 08-725 20 00 Tryck: V-tab, Vim­mer­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.