Spe­lar­na som del­ta­git i flest VM HISTO­RI­EN I SIFF­ROR VM:S AL­LA MÄS­TA­RE 20 SLUT­SPEL – HÄR ÄR VM-FINALERNA 1930 TILL 2014 TOPP 3 – FLEST SPE­LA­DE MAT­CHER 25 24 23

1930 1934 1938 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 Ita­li­en Tyskland Uru­gu­ay Ar­gen­ti­na Eng­land Frank­ri­ke Spa­ni­en 5 4 4 2 2 1 1 1 1958 1962 1970 1994 2002 Uru­gu­ay— Ar­gen­ti­na ...................4—2 Esta­dio Cen

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - Bra­si­li­en

VM-HISTO­RI­ENS TUF­FAS­TE FI­NAL

n Världs­re­kor­det i gu­la kort i en Vm-fi­nal är 14 styc­ken.

Det var 2010 när Spa­ni­en vann med 1–0 mot Hol­land i ­Jo­han­nes­burg, Syd­af­ri­ka. Nio gu­la kort de­la­des ut till ­hol­länds­ka spe­la­re, varav två till­de­la­des John Hei­tinga, och Spa­ni­en åk­te på fem gu­la kort. Det ti­di­ga­re rekordet var ­en­dast sex gu­la kort i fi­na­len mel­lan Väst­tyskland och ­Ar­gen­ti­na 1986.

Pe­lé är den spe­la­re som vun­nit flest VM med si­na tre tit­lar.Ing­en an­nan spe­la­re har lyc­kats med den pre­sta­tio­nen.Pe­lé vann si­na tit­lar till­sam­mans med ­Bra­si­li­en 1958 ­i ­Sve­ri­ge, 1962 i Chi­le och 1970 i Mex­i­ko. An­to­nio Car­ba­jal, Mex­i­ko............................ 5 Lothar Matthäus, Tyskland.......................... 5 Gi­an­lu­i­gi Buf­fon, Ita­li­en.............................. 5 Ra­fael Már­quez, Mex­i­ko............................... 5 Nil­ton San­tos, Bra­si­li­en............................... 4 Carlos José Castil­ho, Bra­si­li­en.................. 4 Djal­ma San­tos, Bra­si­li­en ............................ 4 Pe­lé, Bra­si­li­en .............................................. 4 Karl-he­inz Sch­nel­ling­er, Tyskland............. 4 Bob­by Charl­ton, Eng­land............................. 4 Uwe Se­e­ler, Tyskland................................... 4 Lev Ja­sjin, Sov­je­tu­ni­o­nen........................... 4 Dobro­mir Je­chev, Bul­ga­ri­en....................... 4 En­ri­co Al­ber­to­si, Ita­li­en.............................. 4 Gi­an­ni Ri­ve­ra, Ita­li­en.................................... 4 Pedro Rocha, Uru­gu­ay................................. 4 Sepp Mai­er, Tyskland................................... 4 Di­no Zoff, Ita­li­en........................................... 4 Wła­dysław Zmu­da, Po­len............................. 4 Émer­son Leão, Bra­si­li­en.............................. 4 Di­e­go Ma­ra­do­na, Ar­gen­ti­na........................ 4 Jim Leighton, Skott­land.............................. 4 An­do­ni Zu­bi­zar­re­ta, Spa­ni­en...................... 4 En­zo Sci­fo, Bel­gi­en....................................... 4 Franky van der Elst, Bel­gi­en....................... 4 Giuseppe Bergomi, Ita­li­en.......................... 4 Fer­nan­do Hi­er­ro, Spa­ni­en........................... 4 Hwang Sun-hong, Syd­ko­rea....................... 4 Jac­ques Son­go’o, Ka­me­run......................... 4 Marc Wil­mots, Bel­gi­en................................. 4 Hong Myung-bo, Syd­ko­rea.......................... 4 Pa­o­lo Mal­di­ni, Ita­li­en................................... 4 Ka­sey Keller, USA.......................................... 4 Cafú, Bra­si­li­en............................................... 4 Sa­mi Al-ja­ber, Sau­dia­ra­bi­en...................... 4 Oli­ver Kahn, Tyskland................................... 4 Claudio Rey­na, USA...................................... 4 Ro­nal­do, Bra­si­li­en........................................ 4 Mo­ham­med Al-de­ay­ea, Sau­dia­ra­bi­en....... 4 Fa­bio Can­na­va­ro, Ita­li­en.............................. 4 Yos­hi­katsu Ka­wa­guchi, Ja­pan.................... 4 Sei­go Na­ra­za­ki, Ja­pan................................. 4 De­nis Ca­ni­za, Pa­ra­gu­ay............................... 4 Ri­go­bert Song, Ka­me­run............................. 4 Lee Woon-jae, Syd­ko­rea............................. 4 Thi­er­ry Hen­ry, Frank­ri­ke............................. 4 Da­mar­cus Be­as­ley, USA............................... 4 Iker Ca­sil­las, Spa­ni­en.................................. 4 Xa­vi, Spa­ni­en................................................. 4 Mi­rols­av Klo­se, Tyskland............................. 4 Samu­el Eto’o, Ka­me­run................................ 4 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) (1982, 1986, 1990, 1994, 1998) (1998, 2002, 2006, 2010, 2014) (2002, 2006, 2010, 2014, 2018) (1950, 1954, 1958, 1962) (1950, 1954, 1958, 1962) (1954, 1958, 1962, 1966) (1958, 1962, 1966, 1970) (1958, 1962, 1966, 1970) (1958, 1962, 1966, 1970) (1958, 1962, 1966, 1970) (1958, 1962, 1966, 1970) (1962, 1966, 1970, 1974) (1962, 1966, 1970, 1974) (1962, 1966, 1970, 1974) (1962, 1966, 1970, 1974) (1966, 1970, 1974, 1978) (1970, 1974, 1978, 1982) (1974, 1978, 1982, 1986) (1970, 1974, 1978, 1986) (1982, 1986, 1990, 1994) (1982, 1986, 1990, 1998) (1986, 1990, 1994, 1998) (1986, 1990, 1994, 1998) (1986, 1990, 1994, 1998) (1982, 1986, 1990, 1998) (1990, 1994, 1998, 2002) (1990, 1994, 1998, 2002) (1990, 1994, 1998, 2002) (1990, 1994, 1998, 2002) (1990, 1994, 1998, 2002) (1990, 1994, 1998, 2002) (1990, 1998, 2002, 2006) (1994, 1998, 2002, 2006) (1994, 1998, 2002, 2006) (1994, 1998, 2002, 2008) (1994, 1998, 2002, 2006) (1994, 1998, 2002, 2006) (1994, 1998, 2002, 2006) (1998, 2002, 2006, 2010) (1998, 2002, 2006, 2010) (1998, 2002, 2006, 2010) (1998, 2002, 2006, 2010) (1998, 1998, 2002, 2010) (1994, 2002, 2006, 2010) (1998, 2002, 2006, 2010) (2002, 2006, 2010, 2014) (2002, 2006, 2010, 2014) (2002, 2006, 2010, 2014) (2002, 2006, 2010, 2014) (1998, 2002, 2010, 2014)

SPE­LAR­NA MED FLEST KORT YNGS­TA OCH ÄLDS­TA VM-SPE­LAR­NA

nn Nor­ge be­höv­de slå de ­re­ge­ran­de världs­mäs­tar­na Bra­si­li­en för att ta sig vi­da­re från grupp­spe­let 1998 och i 88:e mi­nu­ten fick de en bil­ligt dömd straff till skänks av ­do­ma­ren Es­fani­di­ar Ba­har­mast, USA. Trod­de al­la. Men tv-spor­ten ha­de en EGEN ka­me­ra på plats på Sta­de Vélo­dro­me i Mar­seil­le och kun­de vi­sa EG­NA bil­der på bras­sen som för­sök­te sli­ta trö­jan av To­re André Flo. Tv-pro­duk­tio­ner­na var bätt­re förr. Fast säm­re.

nn VM i Ita­li­en hann knappt bör­ja in­nan vi som li­ra­de prickse­rie plöts­ligt slu­ta­de va­ra van Bas­ten, Vi­al­li, Li­ne­ker, Has­se Eklund och de and­ra och i stäl­let brå­ka­de om vem som skul­le va­ra Sal­va­to­re Schil­la­ci. Si­ci­li­a­na­ren kom från ing­en­stans och ös­te in mål för sitt Ita­li­en. Han sköt som en häst och nic­ka­de li­ka hårt som han sköt – och se­dan för­svann han igen. Det hän­der att jag fort­fa­ran­de är Totó Schil­la­ci när vi li­rar prickse­rie här på går­den. nn 1994? Nej, fak­tiskt in­te. För mig per­son­li­gen är VM 1990 nå­got all­de­les spe­ci­ellt. Det här var förs­ta gång­en jag kun­de ta in ett helt VM, förs­ta gång­en jag fak­tiskt be­grep vad som på­gick, hur stort det var och hur det känns att se ett svenskt lands­lag pro­me­ne­ra in på en Vm-are­na för att mö­ta Bra­si­li­en. Ol­le Nor­din, den kanske sti­li­gas­te för­bunds­kap­ten vi har haft, var sol­bränd ef­ter någ­ra fi­na da­gar i den lil­la fis­ke­byn Ca­mog­li, han bar trä­nings­o­ve­rall och sprud­la­de av optimism när han das­ka­de i bän­ken och bad sin as­si­ste­ran­de sät­ta sig bred­vid. Op­ti­mis­men tröt, Careca kom ”… loss… och mål” och Sve­ri­ge åk­te hem ef­ter 1–2, 1–2, 1–2. Ma­giskt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.