41 DUNGA

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Bra­si­li­en. Vm-tur­ne­ring­ar: 1990, 1994, 1998. Kom­men­tar: Bru­tal ledar­typ som spe­la­de 91 lands­kam­per för Bra­si­li­en. Vm-de­bu­ten 1990 blev miss­lyc­kad men där­ef­ter fick Dunga upp­le­va två ra­ka Vm-fi­na­ler, vil­ket gav guld 1994 och sil­ver 1998. Den de­fen­si­ve mitt­fäl­ta­ren im­po­ne­ra­de stort och tog plats i världs­la­get bå­da fi­nalå­ren. Dunga har fun­ge­rat som för­bunds­kap­ten under två pe­ri­o­der och led­de Bra­si­li­en i VM 2010, då det blev för­lust i kvarts­fi­na­len mot Hol­land.

Bra­si­li­en. Vm-tur­ne­ring­ar:

Det finns min­nen från den ma­gis­ka VM­som­ma­ren 1994 som al­la svens­ka fot­boll­säls­ka­re trots allt vill glöm­ma. Romário spe­lar hu­vud­rol­len i det star­kas­te. Ja, det var han som med ett nick­mål i se­min kros­sa­de den blå­gu­la fi­naldröm­men och den sto­re lil­le bras­sen nöj­de sig in­te med det. Romário sva­ra­de för to­talt fem mål, gjor­de Bra­si­li­ens förs­ta straff­mål i fi­nald­ra­mat mot Ita­li­en och ut­sågs till mäs­ter­ska­pets bäs­te spe­la­re. Fy­ra år se­na­re skul­le han ha bil­dat ett fruk­tat an­fall med en viss Ro­nal­do men mis­sa­de mäs­ter­ska­pet på grund av ska­da.

PAO L O M A L D I N I

Land: Ita­li­en. Vm-tur­ne­ring­ar: 1990, 1994, 1998, 2002. Kom­men­tar: Su­per­bac­ken som höll världs­klass i ett kvarts se­kel vann CL fem gång­er och ra­da­de upp sju Se­rie A-tit­lar med Mi­lan. Med lands­la­get fick Mal­di­ni, som spe­la­de 126 lands­kam­per, där­e­mot ald­rig vin­na nå­gon ti­tel. I VM var han när­mast 1994, då ­fi­na­len mot Bra­si­li­en fick av­gö­ras från straff­punk­ten. Mal­di­ni är än­då, med 23 si­na Vm-mat­cher, en av Vm-histo­ri­ens ­gi­gan­ter. Ingick i världs­la­get bå­de 1990 och 1994.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.