FA R L I G AST

Mi­roslav Klo­se: ”Jag sä­ger det jag all­tid sä­ger: det ha­de in­te gått ut­an la­get”

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - Per Boh­man

var den en­de renod­la­de an­fal­la­ren som Löw tog ut till mäs­ter­ska­pet.

– Ett av mi­na mål är att ta rekordet och det är ett skönt in­ci­ta­ment. Jag är väl­digt nä­ra nu, sa Klo­se in­nan VM 2014 kic­ka­de i gång.

Vad var det som verk­li­gen kän­ne­teck­na­de Klo­se som mål­skytt? Att samt­li­ga av hans Vm-mål kom in­i­från straff­om­rå­det. Klo­se ha­de in­stink­ten att hit­ta rätt yta, snabb­he­ten att kom­ma fö­re sin mot­stån­da­re, styr­kan att hål­la un­dan en för­sva­ra­re i en av­gö­ran­de du­ell och en myc­ket funk­tio­nell av­sluts­tek­nik. In­te en en­da gång över­skat­ta­de han sin för­må­ga och bom­ba­de till bol­len från få­fänga di­stan­ser. Klo­se var li­ka nog­grann med mål­skyt­tet som match­trö­jan.

”Det var otro­ligt”

I mat­chen mot Gha­na gick han upp i de­lad led­ning med Ro­nal­do ge­nom en på­pass­lig skarv på Benedikt Höwe­des hörn­nick. Det 16:e må­let, som tog upp Klo­se i en­sam ma­je­stät över histo­ri­ens Vm-skyt­tar, föll i se­mi­fi­na­len mot Bra­si­li­en. På läk­ta­ren satt Ro­nal­do och oro­a­de sig. Ti­di­ga­re under tur­ne­ring­en ha­de han bett de bra­si­li­ans­ka fan­sen att an­vän­da all sin men­ta­la ener­gi för att stop­pa Klo­se från att sno åt sig rekordet. Det hjälp­te in­te. I den 23:e mi­nu­ten fis­ka­de Klo­se upp ett av­slut i straff­om­rå­det, Ju­lio Cé­sar pa­re­ra­de skot­tet men tys­ken pric­ka­de in sin egen re­tur i nät.

– Det var otro­ligt. Jag får of­ta frå­gan om var- för jag be­höv­de två för­sök för att gö­ra det där må­let. Men Bra­si­li­ens mål­vakt gjor­de en fin rädd­ning först! Det var en spe­ci­ell match. Att få spe­la så bra i Bra­si­li­en och att så väl ta till­va­ra på vå­ra mål­chan­ser – det var en fan­tas­tisk lagin­sats, sa Klo­se ef­ter den sin­nes­ut­vid­gan­de 7–1-se­gern.

Ro­nal­do fick från förs­ta par­kett se sitt re­kord ry­ka all värl­dens väg.

– Ro­nal­do var en över­läg­sen spe­la­re. Jag spe­lar i Ita­li­en (Klo­se var i La­zio 2014) och al­la här sä­ger att han är den bäs­ta spe­la­ren som nå­gon­sin spe­lat i lan­det. För mig är han den mest kom­plet­ta spe­la­ren ge­nom ti­der­na, sa Klo­se ef­ter mat­chen och fort­sat­te:

– Själv­klart mås­te det ha va­rit bit­tert för Ro­nal­do att va­ra in­ne på are­nan när jag tog mig för­bi ho­nom. Ef­ter mitt 15:e mål skrev han ett med­de­lan­de: ”Väl­kom­men till klub­ben”. Nu kan jag skic­ka ut ett eget: ”Mi­roslav Klo­se är med i klubb 16 och al­la är väl­kom­na att bli med­lem­mar”.

An­fal­la­ren är så an­språks­lös att han ha­de svårt att läg­ga ut tex­ten om rekordet. Först ­ef­ter ide­li­ga upp­ma­ning­ar från de tys­ka jour­na­lis­ter­na om att bju­da till li­te så be­rät­ta­de Klo­se om si­na käns­lor.

– Jag ser in­te mig själv som nå­gon ikon, men visst är det en otro­lig sak. Att få gö­ra 16 mål i VM är nå­got man ba­ra kan dröm­ma om. Men jag sä­ger det jag all­tid sä­ger: det ha­de in­te gått ut­an la­get.

Ro­nal­do sval­de stolt­he­ten och gra­tu­le­ra­de sin över­man.

– Han för­tjä­nar allt be­röm. Och jag har fak­tiskt inga pro­blem med att nå­gon slår mitt ­re­kord. Vi sä­ger så, Ro­nal­do. Mi­roslav Klo­se var Tysklands lyc­ko­amu­lett under he­la sin tid med lands­la­get. Tys­kar­na för­lo­ra­de ald­rig en match som an­fal­la­ren blev mål­skytt i. Klo­se var med och tog sil­ver 2002 och brons 2006 samt 2010. Ing­en an­nan spe­la­re har med­ver­kat i fy­ra Vm-se­mi­fi­na­ler och 2014 fick han till sist krö­na kar­riä­ren med ett väl­för­tjänt guld.

– Att få lyf­ta po­ka­len i Bra­si­li­en upp­fyll­de min barn­doms­dröm. Jag kan in­te fö­re­stäl­la mig ett bätt­re slut på min tid med lands­la­get. Vi ha­de va­rit nä­ra så många gång­er, så det var enormt stort för oss att änt­li­gen få vin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.