INVERTERAD YTTERBACK

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

nn Pep Gu­ar­di­o­la re­vo­lu­tio­ne­ra­de den mo­der­na fot­bol­len när han lät Bay­ern Mün­chens yt­ter­bac­kar kli­va in i plan och bli cen­tra­la mitt­fäl­ta­re. Han har ta­git med sam­ma tänk till Man­ches­ter Ci­ty där spe­la­re som Fa­bi­an Del­ph, Ky­le Wal­ker och Da­ni­lo haft så­na rol­ler. Men så ny­da­nan­de var fak­tiskt in­te Gu­ar­di­o­las tak­tik.

Ar­bets­be­skriv­ning­en lik­nar den som Bra­si­li­ens väns­ter­back Ju­ni­or ha­de i VM 1982. I grundupp­ställ­ning­en stod han upp­satt som väns­ter­back, men så fort Bra­si­li­en ha­de bol­len var det som om Ju­ni­or ha­de en fri roll.

Foto: RAI

Han age­ra­de in­te som en van­lig of­fen­siv ytterback som flög fram längs kan­ten och över­lap­pa­de. Han var fri att kli­va in i plan och över­be­las­ta mitt­fäl­tet. Han rör­de sig så fritt att han ibland dök upp på hög­ra si­dan av pla­nen. Ett per­fekt ex­em­pel på Ju­ni­ors of­fen­si­va roll var när han sat­te må­let mot Ar­gen­ti­na. Han drev in bol­len centralt, vägg­spe­la­de med Zi­co och över­ras­ka­de he­la Ar­gen­ti­nas back­lin­je ge­nom att se­dan fort­sät­ta sin löp­ning i djupled. Zi­co ser­ve­ra­de bol­len och Ju­ni­or kun­de rul­la in 3–0. Ju­ni­ors fria roll var ock­så an­led­ning­en till att Ita­li­ens Pa­o­lo Ros­si så en­kelt kun­de gö­ra 1–0 i den klas­sis­ka mat­chen från 1982. När inlägget seg­la­de över Lu­i­sin­ho så var Ros­si obe­va­kad i den ytan där Ju­ni­or bor­de ha va­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.