HEN­RIK LUND­GREN: SPANS­KA ERAN NÅR SIN TOPP

ANDRÉS DI­E­GO IKER DA­VID

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Klar do­mi­nans från världs­mäs­tar­na där drygt hal­va el­van kom­mer från Spa­ni­en. De röd­gu­la var målsnå­la, men ha­de bå­de li­rar­na (Xa­vi, Ini­es­ta), mål­skyt­ten (Vil­la), de tuf­fa bac­kar­na (Ra­mos och Puyol) och den bäs­ta mål­vak­ten. Iker Ca­sil­las var den över­läg­set bäs­ta kee­pern i tur­ne­ring­en. Tuf­fa­re ut­tag­ning på topp, där vin­na­ren av skyt­te­li­gan (Tho­mas Mül­ler) ba­ra lyc­kas ta en plats på bän­ken. Men Di­e­go For­lán är gi­ven, tur­ne­ring­ens bäs­te spe­la­re, och Da­vid Vil­la stod för de av­gö­ran­de må­len som led­de Spa­ni­en till fi­na­len. Winston Reid kanske den störs­ta över­rask­ning­en i trup­pen, men var bäst i det Nya Zeeland som fak­tiskt var det en­da la­get i he­la VM som var obe­seg­ra­de (tre kryss).

VM 2010 blev ing­en tur­ne­ring som vi kom­mer att min­nas länge, men den här drö­mel­van bi­drar än­då med en hel del star­ka min­nen. Asa­mo­ah Gy­an kom­mer för all­tid att va­ra ihåg­kom­men för sten­hår­da straf­fen i rib­ban mot Uru­gu­ay, ett skott en halv de­ci­me­ter för högt för att ta ett af­ri­kanskt lag till se­mi­fi­nal för förs­ta gång­en. Andrés Ini­estas fi­nal­mål ce­men­te­ra­de Spa­ni­ens plats som pe­ri­o­dens ab­so­lut bäs­ta lands­lag, en era som se­dan av­slu­ta­des med yt­ter­li­ga­re ett Em-guld två år se­na­re.

HENRIKLUNDGREN hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se

Bra­si­li­ansk sup­por­ter i Port Eli­za­beth. Uru­gu­ays stjärn­trio For­lán, Suá­rez & Ca­va­ni fång­ar se­värd­he­ter. Ma­ra­do­nas Ar­gen­ti­na var obe­seg­rat fram till kvar­ten (0–4 mot Tyskland). Angela Merkel var hel­nöjd på läk­tar­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.