HEN­RIK LUND­GREN: MJÄLLBY TAR STARTELVAPLATS

DA­VID OLI­VER

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Sve­ri­ge nåd­de in­te läng­re än till åt­ton­dels­fi­na­len, men im­po­ne­ra­de stort bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt. Johan Mjällby styr­de då oru­ti­ne­ra­de Andre­as Jakobsson till stor­dåd. Ha­de An­ders Svens­sons he­li­kop­ter­fint följts av ett mål ha­de han näs­tan gått in i star­tel­van ock­så. I stäl­let bra­si­li­ansk do­mi­nans, pre­cis som under he­la tur­ne­ring­en. Ri­val­do kom­mer med bred­vid skyt­te­kung­en Ro­nal­do trots en pin­sam film­ning mot Turkiet, ha­de tys­ken Klo­se gjort mål ock­så i slut­spe­let ha­de han ta­git över den plat­sen. Och på tal om Turkiet, Rüstü Rec­bers mål­vakts­spel ha­de för­mod­li­gen räckt till förstap­lat­sen mel­lan stol­par­na i varen­da Vm-tur­ne­ring, för­u­tom i just den här. Ett li­tet miss­tag av Oli­ver Kahn i fi­na­len tar än­då in­te bort hans stor­spel under res­ten av tur­ne­ring­en. Kahn var då värl­dens ut­an tvi­vel bäs­te mål­vakt. Och på tal om värl­dens bäs­te; Bra­si­li­en ha­de för­mod­li­gen vun­nit fi­na­len än­då, men Tyskland ha­de de­fi­ni­tivt haft en större chans om in­te Mi­chael Bal­lack dra­git på sig en var­ning i se­mi­fi­na­len, och där­med bli­vit av­stängd i fi­na­len. En re­gel som änd­ra­des ef­ter just den var­ning­en för att fi­nal­la­gen ska kun­na stäl­la upp med si­na bäs­ta spe­la­re. Ba­ra en syd­ko­re­an i he­la trup­pen sä­ger en del om hur de lev­de på sitt lag sna­ra­re än si­na stjär­nor.

rul­lat bol­len för­bi

i för­läng­ning­en. To­talt sett var än­då VM i Syd­ko­rea och Ja­pan en stor fram­gång. Avan­ce­mang­et för­bi Dö­dens grupp™ – med Ni­ge­ria, Eng­land och Ar­gen­ti­na – är en av svensk lands­lags­fot­bolls mest helgjut­na pre­sta­tio­ner.

För risk­mi­ni­me­ran­de kan ock­så va­ra vac­kert, det vet in­te minst vi som sett bil­den på Lars La­ger­bäck när han obe­rörd på grän­sen till omänsk­lig ”fi­rar” det av­gö­ran­de krys­set mot Ar­gen­ti­na som en sto­isk sten­stod, sam­ti­digt som res­ten av det svens­ka la­get jub­lar som be­sat­ta.

GRUPP C

HENRIKLUNDGREN hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se

Niclas Alex­an­ders­son. Svens­ka bän­ken vid slut­sig­na­len mot Ar­gen­ti­na.

Ita­li­ensk press gör det ita­li­ensk press all­tid gör: ra­sar mot en orätt­vis om­värld. I fal­let med Byron Mo­re­nos do­ma­rin­sats mot Syd­ko­rea ha­de de dock en po­äng. Bra­si­li­ens fans fick en kar­ne­val­må­nad i Syd­ko­rea och Ja­pan 2002, krönt av re­vansch för Vm-final­fö

Två­måls­skytt i fi­na­len. Ca­fu.

Pierluigi Collina.

”Sven­nis” med Da­vid Beck­ham.

Da­vor Su­ker.

GRUPP G

Ha­kan Sükür gör mål ef­ter 11 se­kun­der.

BRONS­MATCH

Ri­val­do & Ro­nal­do.

Hem­mafan­sen fick jub­la.

Ahn Jung-hwan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.