FRANK­RI­KE 10 ju­ni–12 ju­li FOTBOLLSFAMILJEN VÄX­ER – 32 LAG I VM

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n 1934, 1982 och 1998. Vad har år­ta­len ge­men­samt? Då har Vm-tur­ne­ring­ar­na ut­ö­kat an­tal lag i slut­spe­let. Från 13 till 16 (1934), 16 till 24 (1982) och 1998 fick allt­så för förs­ta gång­en he­la 32 lands­lag chan­sen att faj­tas om me­dal­jer­na. Det öpp­na­de för de­bu­tan­ter som Kro­a­ti­en, Ja­mai­ca, Ja­pan och Syd­af­ri­ka, men det var ba­ra ny­kom­ling­ar­na från Bal­kan som läm­na­de ett stort av­tryck på mäs­ter­ska­pet. Till­sam­mans med ett dy­na­miskt Dan­mark lett av bröderna Laud­rup var kro­a­ter­na VM:S positiva över­rask­ning­ar.

Ma­roc­kos Mustap­ha Had­ji gläns­te under grupp­spe­let och USA och Iran knöt bro­der­skaps­band i en match som var fot­bollsprak­tisk av­spän­nings­po­li­tik. Slut­spe­let då? Tyskland var från­sprung­et och föråld­rat, Ar­gen­ti­na åk­te ur ef­ter Dennis Bergkamps och Frank de Bo­ers sa­go­li­ka sam­ar­be­te och Eng­lands press hit­ta­de som van­ligt nya syn­da­boc­kar (Da­vid Beck­ham ef­ter det rö­da kor­tet mot Ar­gen­ti­na) och hjäl­tar (ton­å­ri­ge Mi­chael Owen blev VM:S unga sen­sa­tion). Fi­na­len då? När Ro­nal­do av oli­ka skäl tog ett kliv till­ba­ka såg Zi­nedi­ne Zi­da­ne till att fyl­la ut­rym­met. Mitt­fäl­ta­ren ha­de ald­rig gjort sig ett namn som en sär­skilt stark hu­vud­spe­la­re, men stack fram skal­len och nic­ka­de in två hörn­mål för Frank­ri­ke. Ett lik­blekt Bra­si­li­en var ald­rig ens nä­ra att häm­ta sig och Em­ma­nu­el Pe­tit kun­de sät­ta punkt för över­kör­ning­en ge­nom att kont­ra in slut­re­sul­ta­tet 3–0 till Frank­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.