Hal­lå där, för­bunds­kap­ten Tom­my Svens­son, 73...

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Hur gick tan­kar­na egent­li­gen kring straff­lägg­ning­en? – Någ­ra da­gar in­nan Ru­mä­ni­en-mat­chen ha­de jag för­be­rett vil­ka som skul­le slå de fem straf­far­na, och där ingick bå­de Jo­nas Thern och Ste­fan Schwarz. Men Thern föll bort på den sista trä­ning­en när han blev ska­dad, och re­dan där bör­ja­de jag fun­de­ra på Hå­kan Mild. Men jag sa ing­et till ho­nom, jag vil­le in­te att han skul­le springa runt och tän­ka på det under mat­chen. Men han var okej, om han fick slå förs­ta? – Ja, pre­cis. Jag vil­le att han skul­le slå en straff och han sa ”oj...! Men då vill jag slå förs­ta!”. Bro­lin ha­de fått det upp­dra­get, men han sa ba­ra att det in­te spe­la­de nå­gon roll. Men det blev en rätt has­tig för­änd­ring där. Hur re­a­ge­ra­de du när Kennet Andersson gick fram och slog straff två, i stäl­let för Bro­lin? – In­te alls, egent­li­gen. Jag be­stäm­de vil­ka fem som skul­le slå dem, och att Hå­kan skul­le slå den förs­ta. Sen ha­de jag sagt till dem att de själ­va fick be­stäm­ma i vil­ken ord­ning de vil­le slå dem. Jag läm­na­de en lapp till do­mar­na med de fem skyt­tar­na, men ut­an ord­ning. Minns du hur du måd­de under straff­lägg­ning­en? – Ja, jag var över­ty­gad om att vi skul­le vin­na, jag kän­de mig lugn. Även ef­ter att Hå­kan mis­sa­de den förs­ta. Jag kän­de att ”vi fix­ar det här, Ra­vel­li tar nå­gon straff ock­så”. Det var en skön käns­la. Kennet bad dig om ur­säkt i ”Mäs­tar­nas Mäs­ta­re” i tv, för att han in­te be­rät­tat för dig när han gjor­de klart med en ny klubb mitt under VM? – He­he, men jag viss­te att det var på gång. Jag viss­te nog mer än Kennet vet om ock­så. Och så var det ju med Mar­tin Dah­lin ock­så. Han ha­de ock­så för­hand­ling­ar under VM. Jag sa till ho­nom att skö­ta det snyggt ba­ra så var det okej. Det var de­ras fram­tid som stod på spel, så det var själv­klart för min del att det var okej.

BRONS­MATCH Hen­rik Lund­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.