PER BOH­MAN: KLART MAN IN­TE KAN PETA MIL­LA

PAUL SAL­VA­TO­RE SER­GIO FRAN­CO JÜRGEN PA­O­LO RO­GER

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Pa­ra­dox­alt nog tar vi ba­ra ut tre för­sva­ra­re från ett av det mest för­svars­in­rik­ta­de världs­mäs­ter­ska­pen ge­nom ti­der­na. Fram till se­mi­fi­na­len höll Ita­li­en nol­lan i var­je match och det för­tjä­nar fram­för allt Fran­co Ba­re­si och Pa­o­lo Mal­di­ni be­röm för. Dep­pigt de­fen­si­va Ar­gen­ti­na får bi­dra med mål­vak­ten Ser­gio Goycochea, trots att han egent­li­gen ba­ra im­po­ne­ra­de under straff­lägg­ning­ar­na. Mång­fa­cet­te­ra­de slåt­ter­ma­ski­nen Lothar Matthäus var he­la värl­dens bäs­ta spe­la­re 1990 och är för­stås gi­ven på mitt­fäl­tet. Runt ho­nom har vi idel of­fen­si­va ess: Paul Ga­sco­ig­ne var på väg upp­åt i kar­riä­ren och Ma­ra­do­na nedåt – men bå­da un­ge­fär li­ka vas­sa under mäs­ter­ska­pet. Kon­kur­ren­sen om an­falls­plat­ser­na är di­rekt mör­dan­de, men det går in­te att peta en ka­rak­tär som Ro­ger Mil­la – ål­der­man­nen var he­la VM:S mest äls­ka­de spe­la­re.

Sal­va­to­re Schil­la­ci gjor­de ba­ra sju mål för det ita­li­ens­ka lands­la­get under sin kar­riär: sex (!) av dem bom­ba­de han in under tur­ne­ring­en. Si­ci­li­a­na­ren blev där­med en osan­no­lik na­tio­nal­hjäl­te för sitt Ita­li­en. Den sista plat­sen kni­per Jürgen Klinsmann en hårs­mån fö­re Ru­di Völ­ler och Ga­ry Li­ne­ker.

VÄG­RA­DE DÖMA BORT

n Myc­ket snack om Ma­ra­do­na blir det, men så var han ock­så in­blan­dad i det mesta i tur­ne­ring­en. En gu­da­be­nå­dad spe­la­re, som för­stås då in­te tyck­te det var allt­för kons­tigt att han ock­så fick hjälp av Gud. 1–0-må­let mot Eng­land har vi­sats på tv-ap­pa­ra­ter värl­den över näs­tan li­ka många gång­er som hans 2–0-mål. Men me­dan det sist­nämn­da väc­ker för­und­ran och fram­för allt be­und­ran, så är Ma­ra­do­nas ”Guds hand”-mål mer förknippat med av­sky. En ly­ra bak­åt från Ste­ve Hod­ge skul­le ba­ra ploc­kas ner av mål­vak­ten Pe­ter Shil­ton, men från ing­en­stans kom Ma­ra­do­na, nåd­de bol­len fö­re Shil­ton och tryck­te in den i mål med sin väns­ter­hand. Den eng­els­ke mål­vak­ten re­a­ge­ra­de di­rekt, lik­som ma­jo­ri­te­ten av hans med­spe­la­re. Men inga pro­tes­ter i värl­den kun­de få do­ma­ren Ali Bin Nas­ser att änd­ra sitt mål­dom­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.