ALD­RIG HA­DE EN EN­DA SPE­LA­RE BE­TYTT SÅ MYC­KET

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n VM i Mex­i­ko kan sam­man­fat­tas med en en­da spe­la­re: Di­e­go Ar­man­do Ma­ra­do­na. Den 25-åri­gear­gen­ti­na­ren bar fram sitt lag till Vm-ti­teln och stod under tur­ne­ring­en för fem mål och fem as­sist.

Mex­i­ko ha­de ta­git över värd­ska­pet se­dan Colom­bia in­sett att de in­te ha­de råd att ar­ran­ge­ra en 24-lagstur­ne­ring. Det ha­de in­te Mex­i­ko hel­ler, spe­ci­ellt ef­ter den sto­ra jord­bäv­ning­en i Mex­i­co Ci­ty nio må­na­der fö­re VM som tog 25 000 män­ni­skors liv. Men ar­ran­gö­rer­na och Fi­fa väg­ra­de att ge upp värd­ska­pet, trots den eko­no­mis­ka kris som drab­bat lan­det.

En jord­bäv­ning, i po­si­tiv be­mär­kel­se, stod ock­så Dan­mark för. Vm-de­bu­tan­ten var grupp­spe­lets klart ly­san­de stjär­na, och med spe­la­re som Mi­chael Laud­rup, Preben Elk­jaer, Jesper Ol­sen, Sö­ren Ler­by och Frank Ar­ne­sen må­la­des de till och med upp som guldfa­vo­ri­ter ef­ter att ha kört över Uru­gu­ay med 6–1 och sen ock­så sla­git Väst­tyskland med 2–0 i grupp­spe­let. Men ut­an av­stäng­de Frank Ar­ne­sen, och med ett giv­milt spe­lan­de för­svar, var de chans­lö­sa i åt­ton­dels­fi­na­len och blev mo­sa­de av Spa­ni­en och Emi­lio But­ra­gu­eño (5–1).

Det var den and­ra Vm-tur­ne­ring­en med 24 lag, men den förs­ta se­dan 1960-ta­let som av­gjor­des med di­rektut­slag­ning och åt­ton­dels­fi­na­ler. Med 16 av 24 lag vi­da­re från grupp­spe­let gav det ut­rym­me för tak­tis­ka dis­po­si­tio­ner och ex­em­pel­vis gick ett bru­talt spe­lan­de Uru­gu­ay vi­da­re med två po­äng och 2–7 i mål­skill­nad. Över­lag var det en tuff fotboll som spe­la­des, med åt­ta ut­vis­ning­ar under tur­ne­ring­ens gång.

Det fanns dock un­dan­tag, och de möt­tes i en kvarts­fi­nal som var tur­ne­ring­ens bäs­ta match. Frank­ri­ke, med en stor­spe­lan­de Michel Pla­ti­ni vann på straf­far mot Bra­si­li­en se­dan Sócra­tes och Jú­lio Cé­sar mis­sat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.