HEN­RIK LUND­GREN: MA­RA­DO­NA I EN KLASS FÖR SIG

EN­ZO GA­RY JO­EL

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Frans­ke mål­vak­ten Jo­el Bats gjor­de ett en­da miss­tag under he­la tur­ne­ring­en. Ty­värr för hans och Frank­ri­kes del be­tyd­de det 1–0 till Väst­tyskland när han sjabb­la­de in Breh­mes fri­spark. I övrigt en drö­mel­va så rik på tek­nik och ta­lang att det är löj­ligt, även om Glenn Hodd­le pre­ste­ra­de som bäst först när han flyt­ta­des in centralt på mitt­fäl­tet en bit in tur­ne­ring­en. Hans lands­man Ga­ry Li­ne­ker hit­ta­de for­men per­fekt till VM och ha­de en sån där tur­ne­ring där allt ba­ra går in. För­u­tom möj­li­gen nic­ken då, som ha­de be­tytt 2–2 mot Ar­gen­ti­na. Bra­si­li­en åk­te ut re­dan i kvarts­fi­na­len, men ha­de li­te ovän­tat tur­ne­ring­ens bäs­ta för­svar. Trots fem mål i tur­ne­ring­en så får span­jo­ren Emi­lio But­ra­gu­eño in­te plats ens i trup­pen. Men fy­ra av dem kom trots allt i en match, mot Dan­mark.

Mest gi­ven är för­stås Di­e­go Ar­man­do Ma­ra­do­na. Där­på Michel Pla­ti­ni, i vad som skul­le bli hans sista sto­ra fram­trä­dan­de på in­ter­na­tio­nell ni­vå. Mest an­märk­nings­värt är kanske att Ar­gen­ti­na ba­ra får med två spe­la­re i drö­mel­van, men ba­kom Ma­ra­do­na var det en bit ner kva­li­tets­mäs­sigt till res­ten av spe­lar­na. Plus i kan­ten även för Dan­mark, där spe­la­re som Jesper Ol­sen och Sø­ren Ler­by in­te var långt ifrån en plats i trup­pen.

SÅ GICK DET FÖR SVE­RI­GE In­för av­slut­ning­en i kva­let var Vm-plat­sen i Mex­i­ko klar … näs­tan. Sve­ri­ge fick ba­ra in­te för­lo­ra mot Tjec­ko­slo­va­ki­en sam­ti­digt som Por­tu­gal vann sin bor­t­a­match mot Väst­tyskland. Och för­lo­ra hem­ma, det ha­de tys­kar­na ald­rig gjort. Men i Prag blev det en 1–2-för­lust och snart kom rap­por­ter om Por­tu­gals skrällse­ger i Stuttgart. Då bör­ja­de tå­rar­na tril­la ner­för Ro­bert Prytz kin­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.