Al­la bör­jar nå­gon­stans – här star­ta­de Volvo Det­ta skriv­bord var centralt i många år.

Volvo Klassiker - - Så Startades Volvo - TEXT: VE­GARD MØL­LER JOHN­SEN

N VARM SENSOMMARKVÄLL

E1924 sit­ter den unge eko­no­men As­sar Gabri­els­son en­sam vid sitt bord på re­stau­rang Stu­re­hof i Stock­holm. Fram­för sig har han fle­ra fat med skal­djur. Gabri­els­son sit­ter och fun­de­rar över hur han ska få i sig all den här ma­ten en­sam, när en man han kän­ner plöts­ligt dy­ker upp. Det är in­gen­jö­ren Gustaf Lar­son.

Gabri­els­son vin­kar till Lar­son och ber ho­nom att slå sig ner. Se­dan äter de tills fa­ten är tom­ma och ef­ter det ser­ve­ras de kaf­fe.

En gans­ka van­lig mål­tid, men ock­så en mål­tid som led­de till nå­got stort. Un­der mid­da­gen kom­mer de två näm­li­gen över­ens om att de ska gö­ra nå­got de bå­da drömt om en tid. De ska star­ta ett fö­re­tag tillsammans och pro­du­ce­ra en svensk bil. Ing­et mind­re!

Det­ta blir star­ten på ett in­dust­ri­ellt även­tyr och ett av bil­värl­dens star­kas­te va­ru­mär­ken: Volvo.

Myc­ket av det vi för­knip­par med Volvo i dag bygg­des upp av ba­ra Gabri­els­son och Lar­sons idéer och am­bi­tio­ner. De var nog­gran­na med kva­li­tet och sä­ker­het. Nå­got som präg­la­de Volvo-pro­duk­tio­nen re­dan från bör­jan.

RÄKNEMASKINEN

Gabri­els­son stod för eko­no­mikun­ska­per­na me­dan Lar­son bi­drog med in­no­va­tio­ner och tek­nisk ut­veck­ling.

De skaf­fa­de sig snabbt lo­ka­ler och un­der hela den kom­man­de yr­kes­ak­ti­va kar­riä­ren satt de två her­rar­na vid ett ge­men­samt skriv­bord. In­led­nings­vis de­la­de de rum med res­ten av per­so­na­len, men se­na­re flyt­ta­de de in sitt skriv­bord i ett eget rum.

De två grun­dar­na gjor­de sa­ker på sitt eget sätt. De an­ställ­de bland an­nat en gol­f­in­struk­tör som skul­le lä­ra per­so­na­len spe­la golf. Det­ta var un­der ar­bets­tid in­ne på fa­briks­om­rå­det ef­tersom Gabri­els­son tyck­te att det var bra att spe­la golf bå­de för sam­hö­rig­het och fy­sisk häl­sa. Det var långt in­nan nå­gon pra­ta­de om team­buil­ding – här var Volvo ti­digt ute.

Än­da fram till slu­tet av 40-ta­let var det ock­så of­tast de två her­rar­na själ­va som sva­ra­de i te­le­fo­nen på Volvo och inte en väx­el. Det såg de som en onö­dig lyx. Volvo drevs på ett nog­grannt, eko­no­miskt sätt och det var ock­så nöd­vän­digt för att kla­ra sig i bör­jan.

18 MÅNADSLÖNER

År 1926 togs nam­net Volvo över av Gabri­els­son och Lar­son ef­ter den av­veck­la­de kul­la­ger­till­ver­ka­ren Svens­ka Kul­la­ger­fa­brik (SKF). Nam­net är la­tinskt och be­ty­der ”jag rul­lar” och pas­sa­de allt­så minst li­ka bra för bi­lar som för kul­la­ger …

Året ef­ter att nam­net var säk­rat rul­la­de va­ru­mär­kets förs­ta bil ut ur fa­bri­ken. Volvo ÖV 4 såg da­gens ljus 14 april 1927.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.