Amazon: En rik­tig dröm­bil

Det­ta kan va­ra Volvos ge­nom tiderna vik­ti­gas­te bil. Den har fun­nits i över 60 år och är än idag en dröm­bil.

Volvo Klassiker - - Innehåll -

OLVO AMAZON GJOR­DE en fe­no­me­nal re­sa un­der 60-ta­let. Den lan­se­ra­des som en ele­gant och di­stinkt pre­stige­bil 1956. Med två­fär­gad lack, vi­ta si­dor, mju­ka for­mer och myc­ket krom. Men allt var inte gläd­je och ju­bel. Ama­zo­nen ha­de en svag mo­tor och väx­ellå­dan var ba­ra i tre steg med en osyn­kro­ni­se­rad förs­ta väx­el, trum­brom­sar och en­dast 6-volts el­sy­stem.

Om du stäl­ler förs­ta och sista års­mo­del­len bred­vid varand­ra kanske de ser li­ka ut men det är fak­tiskt ba­ra i grund­kon­struk­tio­nen de lik­nar varand­ra. Allt an­nat har för­änd­rats. Allt från dörr­hand­tag till stöt­däm­pa­re.

Volvo lyc­ka­des vi­da­re­ut­veck­la den vack­ra bilen. Nya fär­ger, an­nan grill, ny in­te­ri­ör, nya hjul och hjul­kaps­lar, skiv­brom­sar med ser­vo, nack­stöd, stör­re mo­to­rer, väx­el­ströms­dy­na­mo, and­ra väx­ellå­dor och myc­ket mer.

På så sätt lyc­ka­des Volvo ge sin bil ett långt liv. Den pro­du­ce­ra­des i 13 år. Pro­duk­tio­nen star­ta­de 1956 men de förs­ta kun­der­na fick bilen i feb­ru­a­ri 1957. Det är allt­så 61 år se­dan! Men det bör­ja­de inte helt smärt­fritt. Sna­ra­re tvärtom. Allt gick snett i bör­jan.

Re­dan ef­ter 250 bi­lar var pro­duk­tio­nen tvung­en att ta en pa­us. Den långa väx­elspa­ken skram­la­de, sidru­tor­na åk­te ner av sig själ­va och ka­ros­sen var inte tät så vat­ten träng­de lätt in.

Volvo fick snabbt kon­troll över bå­de vat­ten och pro­duk­tions­kva­li­tet och bilen blev snabbt po­pu­lär. Men inte som en bil för ge­me­ne man, det var den för stor, dyr och ex­klu­siv för.

DELVIS NORSK DESIGN

Bi­lens design var helt an­norlun­da än det vi sett från Volvo tidigare. 1956 var de här de­sign­lin­jer­na väl­digt mo­der­na och ha­de ele­ment bå­de från USA:S och öv­ri­ga Eu­ro­pas bil­in­du­stri.

Bi­lens design höll sig modern länge och or­det tid­lös har an­vänts för att be­skri­va bilen många gång­er. Det var ame­ri­ka­nen Jan Wils­gaard som stod

”Bi­lens design höll sig modern länge och or­det tid­lös har an­vänts för att be­skri­va bilen många gång­er. Det var norsk­svens­ka Jan Wils­gaard som stod bakom de­sig­nen.”

bakom de­sig­nen. Amazon, el­ler pro­jekt 55 som den kal­la­des in­ternt, var hans förs­ta men långt ifrån sista suc­cé. Han var näm­li­gen ock­så man­nen bakon upp­föl­ja­ren Volvo 140 och se­na­re även 240. Den norskät­ta­de de­sig­nern är bå­de en hjäl­te och en legend hos Volvo.

Mo­torn häm­ta­des helt från Volvo PV och var en 1,6li­ters med 60 häst­kraf­ter. Bilen ha­de ba­ra tre väx­lar och som nämnt tidigare gav den­na kom­bi­na­tion inte så bra far­tre­sur­ser som för­vän­tat.

Men re­dan 1958 dök sport­mo­del­len upp. En star­ka­re mo­tor och ef­ter­läng­ta­de 4 väx­lar gjor­de bilen mer at­trak­tiv. Den­na sågs näs­tan som en ”GTI” och ha­de du en Amazon med spor­tem­ble­met på bak­luc­kan, ja då var du kung på vä­gen …

1959 blev Ama­zo­nen och mo­del­len PV544 de förs­ta bi­lar­na i värl­den som kom med tre­punkts­bäl­te som stan­dard i fram­sä­tet. Ef­ter det har sä­ker­het va­rit en bra an­led­ning att kö­pa Volvo istäl­let för bil­li­ga­re bi­lar.

1957 kos­ta­de bilen 12 600 kr, med gra­tis le­ve­rans från Volvos Lund­by-fa­brik i Gö­te­borg. Ama­zo­nen blev ock­så den förs­ta Volvo-mo­del­len som tillverkades i den nya fa­bri­ken i Tors­lan­da som öpp­na­des 1964.

2-DÖRRARS OCH HERR­GÅRDS­VAGN

Amazon var ock­så den förs­ta Volvo-mo­del­len som till-

ver­ka­des i bel­gis­ka Gent när den fa­bri­ken in­vig­des 1965. Mon­te­ring sked­de ock­så för den lo­ka­la mark­na­den i Ha­li­fax i Ka­na­da.

Inte för­rän 1961 kom Ama­zo­nen i en två­dör­rars­ver­sion och 1962 även som fem­dör­rars halv­kom­bi el­ler herr­gårds­vagn – som Volvo även kal­la­de det. Det blev ock­så star­ten på ett sta­tions­vagn­sä­ven­tyr för den svens­ka till­ver­ka­ren på många sätt, en bil­typ som fortfarande är väl­digt vik­tig för Volvo. Mo­to­rer­na väx­te ock­så un­der åren från 1,6 li­ter (B16) till 1,8 li­ter (B18 från 1962) för att slut­li­gen bli en 2 liters B20-mo­tor (från 1968). Ef­fek­ter­na va­ri­e­ra­de från över 60 häst­kraf­ter till den svå­ras­te va­ri­an­ten – Amazon 123GT på 115 hk SAE.

Tre väx­lar blev snabbt fy­ra och det var möj­ligt att få väx­ellå­da med över­väx­el för att mins­ka varv­ta­len och följakt­li­gen ock­så mo­tor­ljud och bräns­le­för­bruk­ning.

Bi­lar­na fick så små­ning­om ock­så broms­ski­vor fram, AC, ser­vobrom­sar och nack­stöd i fram­sä­tet som stan­dard för att föl­ja med i ut­veck­ling­en.

FAVORITEN SOM ING­EN VIL­LE HA

Topp­mo­del­len het­te 123GT, den er­bjöd tuff ut­rust­ning såsom spe­ci­al­ratt, ex­tra­lam­por, varv­tals­mä­ta­re, and­ra si­do­speg­lar och fler spe­ci­el­la de­tal­jer, samt sport­mo­torn från Volvo P1800 S.

123 GT är idag ett ef­ter­trak­tat sam­lar­ob­jekt och den mo­dell som uppnår det högs­ta pri­set på andra­hands­ra­hands­mark­na­den. I and­ra än­den av ska­lan hit­tar vi Fa­vo­rit. avo­rit. En li­ten bil­lig mo­dell där man ploc­ka­de bort allt som inte var nöd­vän­digt. Den blev dock ing­en suc­cé …

Många trod­de att Ama­zo­nen skul­le för­svin­na när den myc­ket mer mo­der­na Volvo 140 dök upp 1966 men mo­del­ler­na över­lap­pa­de varand­ra i fy­ra år. Pre­cis som PV:N gjor­de med Amazon. Den all­ra sista Ama­zo­nen som pro­du­ce­ra­des rul­la­de ut ur fa­bri­ken i Tors­lan­da den 3 ju­li 1970. Och med det var en Volvo-era över.

ALLSIDIG OCH VIK­TIG BIL

Men Ama­zo­nen bi­drog till att för­bätt­ra Volvos ryk­te som en på­lit­lig till­ver­ka­re av säk­ra, håll­ba­ra kva­li­tets­bi­lar. Tu­sen­tals fa­mil­jer kör­de den och den var ock­så i po­li­sens långa och tro­vär­di­ga tjänst. Det vann Akro­po­lis­ral­lyt. Det rå­der ing­en tve­kan om att Ama­zo­nen var en vik­tig bil för Volvo. Den bi­drog till att ut­gö­ra grun­den för da­gens fram­gångs­mo­del­ler från va­ru­mär­ket.

Den blev så små­ning­om bå­de en ung­doms­bil, rånar­bil, en fa­vo­rit för ”hem­matrim­ma­re” och and­ra kre­a­ti­va sjä­lar med hög grad av ef­fek­ti­vi­tet.

Inte minst har den bli­vit ett fa­vo­rit­sam­lar­ob­jekt och en hob­by­bil. Vi kom­mer se Ama­zo­ner på vägar­na un­der många år fram­ö­ver. Lyck­ligt­vis. Ef­tersom det är nå­got be­kant, kärt och li­te hem­trev­ligt med den­na sär­präg­la­de bil.

Var­je gång du sät­ter dig i en Amazon är det li­te som att kli­va in i kö­ket hos din snäl­la mor­mor, det var så län­ge­sen du var där och det luk­tar bå­de gam­malt kok­kaf­fe

och grön­så­pa.

”Först 1961 kom Ama­zo­nen i en två­dör­rars­ver­sion och 1962 även som fem­dör­rars halv­kom­bi el­ler herr­gårds­vagn, som Volvo även kal­la­de det.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.