Köpguide: Volvo 240

Tack va­re kon­ti­nu­er­lig ut­veck­ling lyc­ka­des Volvo hål­la liv i 240-mo­del­len i 19 år. Du kan fortfarande hit­ta fan­tas­tis­ka ori­gi­nal­bi­lar till över­kom­li­ga pri­ser. Men gör det nu. För priserna – de är på väg upp.

Volvo Klassiker - - Innehåll -

OM DU INTE re­dan gjort det är det hög tid nu att få upp ögo­nen för Volvos mest fram­gångs­ri­ka och va­ru­mär­kes­byg­gan­de mo­dell ge­nom al­la ti­der. Vi snac­kar om Vol­von över al­la and­ra. Själ­vas­te kung­en i Volvostal­let. Le­gen­den 240!

Va­då … ? Du tror kanske att de finns till­gäng­li­ga i masstal där ute på mark­na­den? Nej, det gör de inte läng­re, för­står du. Men de gjor­de det. För ba­ra någ­ra år se­dan.

Visst, det finns fortfarande ett få­tal bi­lar ute i tra­fi­ken. Men kolla in de­ras till­stånd. Det finns näs­tan inga grän­ser för hur sli­ten och ut­mat­tad en Volvo 240 kan va­ra. Fi­na bi­lar å and­ra si­dan blir det fär­re och fär­re av, och de dry­ga 2,6 mil­jo­ner bi­lar som pro­du­ce­rats mins­kar i an­tal dag för dag.

Nu le­tas det fak­tiskt med ljus och lyk­ta runt om i Sverige. I la­du­går­dar, ut­hus och ga­rage. Det man tyst och sys­te­ma­tiskt le­tar ef­ter är väl­be­va­ra­de ko­pi­or av 240.

Inte ba­ra ef­ter bi­lar med stor stöt­fång­a­re, GLT el­ler Turbo-em­blem, el­ler små stöt­fång­a­re och sto­ra bak­lyk­tor. Årsmo­dell och ut­fö­ran­de ver­kar spe­la mind­re roll.

Allt är av in­tres­se nu. Även de förs­ta mo­del­ler­na med sto­ra stöt­fång­a­re, kraf­tigt ned­sänk­ta, run­da strål­kas­ta­re och gam­mal­dags B20-mo­tor.

MÅNGA SMÅ ÄNDRINGAR

Från bör­jan an­vän­des nam­nen 242, 244 och 245. Den bak­re siff­ran anger an­ta­let dör­rar, den mel­lers­ta siff­ran anger an­ta­let cy­lind­rar och två­an anger den förs­ta eg­na ge­ne­ra­tio­nen.

Volvo 240 var ing­en ny bil. Den byg­ger i hu­vud­sak på Volvo 140, men med en an­nan front och främ­re hju­lupp­häng­ning, samt någ­ra mind­re de­tal­jer.

År 1984 slu­ta­de man med den två­dör­ra­de va­ri­an­ten och från 1983 he­ter al­la mo­del­ler 240, oav­sett an­tal dör­rar.

Längs med vä­gen gjor­de Volvo många små för­änd­ring­ar. Allt från nya krom­lis­ter till sto­ra för­änd­ring­ar på fron­ten, bak­par­ti­et och i in­te­ri­ö­ren. An­sikts­lyf­tet 1981 var det störs­ta. Då fick bilen ny front, nya lam­por och inte minst mind­re stöt­fång­a­re.

På det­ta sätt lyc­ka­des de hål­la mo­del­len nå­gorlun­da upp­da­te­rad, men mot slu­tet var det inte möj­ligt att döl­ja fak­tu­met att 240 ha­de bli­vit en gam­mal bil.

260-se­ri­en är lyx­ver­sio­nen av 240, med sex­cy­lind­rig mo­tor. Därav sex­an mitt i mo­dell­be­teck­ning­en. Volvo 264 och 265 kom 1975 och för­svann 1985. De kom först med 2,7 li­ter V6 och från 1980 på 2,8-li­ter. Bilen var su­per­dyr här hem­ma och det sål­des inte många nya ex­em­plar.

262C är en två­dör­rars cou­pé­ver­sion med läg­re tak. Den­na bygg­des i Ber­to­ne­fa­bri­ken i Ita­li­en i en­dast 6 622 ex­em­plar från 1978 till 1981.

DET­TA BÖR DU KOLLA PÅ OCH TÄN­KA ÖVER INFÖR ETT KÖP

Det som tar li­vet av flest bi­lar är helt klart rost. De kan i prin­cip ros­ta över­allt: hjul­hu­sen, hjul­bå­gar­na och i ne­der­kan­ter­na av dör­rar­na.

På bi­lar från 1986 kan rost­ska­dor längst ner på dör­ren döl­jas av plast­lis­ter­na som kom det året. Kon­trol­le­ra ock­så gol­vet li­te för­sik­tigt, spe­ci­ellt där B-pos­ten mö­ter

gol­vet, där kan det fin­nas rost. Kon­trol­le­ra även om det finns rost runt vindru­tan och tak­luc­kan. På herr­gårds­vag­nar­na är bak­luc­kan ut­satt för rost, spe­ci­ellt längst ner och runt fönst­ret.

Hju­lupp­häng­ning­en är en­kel och ro­bust, men slit­na ku­lor och slit­ning­ar i främ­re hju­lupp­häng­ning­en är inte ovan­ligt. Bil­li­ga de­lar som är lät­ta att by­ta ut gör trots allt det här re­la­tivt odra­ma­tiskt. Brom­sar­na bör kon­trol­le­ras or­dent­ligt. Of­ta är hand­brom­sen tra­sig, den fast­nar, men även det­ta är lätt att fixa.

Det elekt­ris­ka sy­s­te­met är en­kelt. Det här är en bil från in­nan elekt­ro­ni­ken gjor­de in­tåg på all­var. Men vis­sa svag­he­ter finns. Vär­me­väx­la­ren är en av dem och den är in­veck­lad. På herrgårdsvagnar där lyk­tor och bakru­te­tor­ka­re inte fun­ge­rar be­ror det näs­tan all­tid på ett ka­bel­brott vid gång­jär­nen. Det är gans­ka lätt att fixa. Un­der de sista åren ha­de bi­lar­na en elektro­nisk tänd­nings­mo­dul vid bat­te­ri­et. Det hän­der att des­sa sä­ger god­natt.

Mo­tor och driv­li­na är i grun­den myc­ket so­li­da sa­ker. Bort­sett från de förs­ta åren med B20-mo­torn har Volvo 240 en kam­rem. Om den skul­le ry­ka är det inga stör­re pro­blem, det är ba­ra att by­ta ut och kö­ra vi­da­re. Dock med ett un­dan­tag – B230k-mo­torn från 1987. På den kra­schar ven­ti­ler­na i kol­var­na och då blir det mer om­fat­tan­de.

I 260-se­ri­en är V6-mo­torn en svag­het. Pro­blem med kam­rem och ky­la­ren är inte ovan­li­ga. Den här mo­torn ut­veck­la­des tillsammans med Peu­geot och Re­nault och an­vän­des ock­så bland an­nat i Peu­geot 604 och Re­nault 30. På ty­piskt franskt manér har den ett löst cy­lin­der- fo­der som kan rö­ra sig. Det­ta re­sul­te­rar of­ta i att det kom­mer ky­lar­vat­ten i ol­jan. Kon­trol­le­ra mo­torn no­ga för den­na är mer kom­pli­ce­rad och dy­ra­re att la­ga än den fyr­cy­lind­ri­ga. Någ­ra av des­sa har där­för er­satts av de lät­ta­re fyr­cy­lind­ri­ga Volvo-mo­to­rer­na. Det är fak­tiskt li­te synd och det kom­mer att dra ner pri­set nå­got, även om mo­torn egent­li­gen är tek­niskt bätt­re.

På bi­lar med luft­kon­di­tio­ne­ring ska du kolla att den fun­kar som den ska.

In­te­ri­ö­ren är som res­ten av bilen ro­bust och tå­lig, men allt går sön­der med ti­den. Du kan of­ta spa­ra myc­ket peng­ar på att ren­gö­ra och kon­di­tio­ne­ra bilen or­dent­ligt.

Plast­fac­ken i dör­rar­na går lätt sön­der, men de till­ver­kas fortfarande och kos­tar inte många kro­nor.

In­stru­ment­pa­ne­len har en för­må­ga att spric­ka up­pe på top­pen, sär­skilt om bilen i frå­ga har stått ute myc­ket. Nya finns inte. Det gör näs­tan inte be­gag­na­de hel­ler. Ba­ga­geut­rym­met på herr­gårds­vag­nar­na har of­ta an­vänts fli­tigt och kan va­ra sli­tet.

FRÅN HERR­GÅRDS­VAGN TILL RAGGARBIL – OCH TILL­BA­KA IGEN

Of­ta är det smart att väl­ja en enkla­re L- el­ler Dl-ver­sion i gott skick än en av de bäs­ta mo­del­ler­na med mer ut­rust­ning, i då­ligt skick. Det ver­kar ock­så som ut­gå­van av de sto­ra stöt­fång­ar­na och run­da strål­kas­tar­na (från 1975 till 1978) blir allt mer ef­ter­frå­ga­de.

Vis­sa tyc­ker att Volvo 240 är en av värl­dens bäs­ta bi­lar. På­lit­lig, ro­bust, en­kel att me­ka med själv och med

bil­li­ga, lät­till­gäng­li­ga reservdelar i bra ur­val. Men tänk på att vis­sa de­lar kan ock­så va­ra svå­ra att få tag på såsom lis­ter, vis­sa ka­ross­de­lar och in­red­nings­de­tal­jer.

En sak är sä­ker. Bilen föl­jer i si­na fö­re­gång­a­res fot­spår. Pre­cis som PV, Amazon och 140-se­ri­en bör­ja­de Volvo 240 ock­så li­vet som en stor, sä­ker fa­mil­je­bil med en li­ten dos sta­tus för öv­re me­del­klas­sen. Då sål­des den of­ta fle­ra gång­er på be­gag­nat­mark­na­den för de inte fullt så be­med­la­de, för att se­dan slu­ta som rag­gar-, gårds- el­ler ral­ly­bil. Nu put­sas sam­ma bi­lar upp och tas om hand som stads­bi­lar igen.

Års­mo­del­len ver­kar inte spe­la så stor roll för pri­set. Det är bi­lens skick och histo­rik som av­gör hur myc­ket de säljs för.

Du kan få en bil med om­fat­tan­de re­no­ve­rings­be­hov för ba­ra 5 000 kro­nor. Kör­ba­ra halvt an­stän­di­ga bi­lar kos­tar cir­ka 15 000 kro­nor. Gans­ka fi­na, Eu-god­kän­da vad gäl­ler bå­de tek­nis­ka och kos­me­tis­ka vill­kor och som är kör­kla­ra får du för cir­ka 30 000 kro­nor och uppåt.

Rik­tigt bra ori­gi­nal­bi­lar med lå­ga mil­tal, kom­plett ser­vice­bok och ägar­histo­ria får du be­ta­la cir­ka 60 000 kro­nor för. Vär­re än så är fak­tiskt inte en­tré­bil­jet­ten till att äga en Volvo 240. Än så länge.

Sär­skilt fi­na bi­lar, re­stau­re­ra­de ver­sio­ner och säll­syn­ta sor­ter, såsom Turbo, GT, GLT, 260-se­ri­en och bi­lar med myc­ket ut­rust­ning, skinn­kläd­sel, tak­luc­ka och luft­kon­di­tio­ne­ring kos­tar mer. Ibland väl­digt myc­ket mer. Någ­ra op­ti­mis­ter har för­sökt få en mil­jon dol­lar för si­na 240. Det fick de inte …

Det är en bra idé att kö­pa en nu om du vill ha en, in­nan an­ta­let bi­lar mins­kar yt­ter­li­ga­re och priserna sti­ger mer. Det kom­mer att hän­da, li­ka sä­kert som amen i kyr­kan.

1975: mo­dell­pro­gram­met be­står av 242, 244 och 245. ”L” är ba­sut­fö­ran­det ut­an kloc­ka, med ba­ra gum­mi­mat­tor och med B20-mo­torn från 140. DL har den ny­as­te B21-mo­torn, tex­til­mat­tor och kloc­kan. GL var topput­gå­van in­klu­si­ve sto­lar i ve­lour, ser­vo­styr­ning, B21-mo­tor och varvräk­na­re. 1974: 240-se­ri­en lan­se­ras som 1975-års mo­dell på hös­ten.

1976: al­la mo­to­rer har Egr-ven­til för re­na­re av­ga­ser. L får ny B19-mo­tor med över­lig­gan­de ka­max­el. Ny ma­nu­ell väx­ellå­da med elekt­risk väx­ellå­da finns som till­val för vis­sa mo­del­ler. Ny ratt.1977: Volvo fi­rar 50 år och pre­sen­te­rar en väl­ut­rus­tad ju­bi­le­umsmo­dell i sil­ver­me­tall, in­klu­si­ve ve­lourin­te­ri­ör och spe­ci­al­in­red­ning.1978: den spor­ti­ga 242 GT lan­se­ras med en 2,1-liters 123-in­jek­tions­mo­tor, svar­ta och oran­ge rän­der, frontspoi­ler, in­red­ning och ratt. De ut­vän­di­ga back­speg­lar­na är svar­ta på al­la mo­del­ler.1979: an­sikts­lyft­ning. Ny front, nya rek­tangu­lä­ra strål­kas­ta­re, ny ba­ga­geluc­ka och bak­ljus. Sista året in­nan L. Die­sel in­tro­du­ce­ras. Sista året då Gt:ns mo­tor är en 140 hk B23E.

1990:ny och för­bätt­rad ba­ga­geluc­ka på herr­gårds­vag­nar­na. Krock­kud­de kan fås som till­val.Abs-bromsar kan fås som till­val. Sista året för GLT.SE er­sät­ter GLT som topp­mo­dell. Al­la mo­del­ler får svar­ta dörr­hand­tag och nya lis­ter runt fönst­ren. Hög­ta­lar­hå­let på in­stru­ment­brä­dan tas bort.sista året. Det hela slu­tar med spe­ci­al­mo­del­len Clas­sic. Den sista Volvo 240 rul­lar ut från fa­brik den 7 maj. 2 686 055 bi­lar tillverkades. De sista 200 är num­re­ra­de. En era är över och det är lands­org i Sverige. 1991: 1992: 1993:

1984:sista året för den två­dör­ra­de bilen. Förs­ta året med en 240 Turbo i herr­gårds­vagns­ut­fö­ran­de. GLT och Turbo får matt­svart grill och GLE en för­kro­mad så­dan och sam­ma mo­tor­huv som GLT/ Turbo. 5-väx­lad ma­nu­ell väx­ellå­da (M47) finns i al­la 240 för­u­tom Turbo som fort­sätt­nings­vis har M46-väx­ellå­dan. 1986: 1988: 1987: 1989:an­sikts­lyft­ning. Nya nack­stöd, nya yt­ter­speg­lar, ny ba­ga­geluc­ka och en bred svart list ner­till på si­dor­na. Al­la mo­del­ler har sam­ma svar­ta de­ko­ra­ti­va lis­ter un­der fönst­ren, pre­cis som GLT:N.sista året för DL. Nack­stöd är nu stan­dard på al­la mo­del­ler. Nya nav­kaps­lar i plast.al­la mo­del­ler får broms­ljus sit­tan­de ovan­för bakru­tan. En sil­ver­fär­gad spe­ci­al­mo­dell re­pre­sen­te­rar att Volvo blir 60 år.gal­va­ni­se­rad ka­ross, ka­ta­ly­sa­tor och in­jek­tions­mo­tor på al­la mo­del­ler.

1982:spe­ci­al­mo­del­len GLS lan­se­ras. Tak­luc­ka kan nu fås som ex­tra­ut­rust­ning.mo­dell­be­teck­ning­en änd­ras. 242, 244 och 245 blir al­la 240. GL får en ny 5-väx­lad lå­da. Herr­gårds­vag­nen får bre­da­re bak­ljus. 1983:

1980:GL får en ny B23a-mo­tor och GLE får B23E. GLT lan­se­ras med B23e-mo­torn. En ny 4-väx­lad au­to­ma­tisk lå­da finns som till­val för GLE/GLT. Ny ratt. GLT kom­mer med en sex­cy­lind­rig mo­tor och skil­jer sig med ett gul­d­em­blem från den fyr­cy­lind­ri­ga GLT:N som istäl­let har ett em­blem i sil­ver.

1981:stor an­sikts­lyft­ning. Helt ny front, ny in­red­ning och ny in­stru­ment­brä­da. Nya ”run­da hörn­s­ljus” på 245. Turbo-mo­del­len lan­se­ras med 155hk.

1985: sista året för 240 Turbo, en­dast som herr­gårds­vagn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.