Volvo 850 T-5R: En modern legend

VOLVO 850 T-5R

Volvo Klassiker - - Innehåll -

Volvo har en lång och stolt tra­di­tion av att lan­se­ra li­te häf­ti­ga­re ut­gå­vor av si­na fa­mil­je­bi­lar. PV Sport, Amazon 123 GT och 240 Turbo är al­la bra ex­em­pel på det. Men tra­di­tio­ner mås­te upp­rätt­hål­las om de inte ska dö ut.

ETT SMART OCH ef­fek­tivt drag för att upp­rätt­hål­la tra­di­tio­nen var att in­tro­du­ce­ra mo­del­len som i folk­mun kom att kal­las T-gul – även om det var flest svar­ta bi­lar som pro­du­ce­ra­des. Volvo 850 T-5R är den kor­rek­ta be­teck­ning­en.

Mo­del­len ba­se­ra­des på Volvo 850, men med vä­sent­li­ga för­änd­ring­ar. Sty­va­re och läg­re hju­lupp­häng­ning, stör­re hjul, an­nan in­red­ning, frontspoi­ler, bak­spoi­ler och si­do­kjol.

Många tror att T-5R är en bil Volvo mås­te ha för att kö­ra ra­cing i Bri­tish Tou­ring Car Cham­pi­ons­hip (BTCC), men så är det inte. Volvo var re­dan på väg att täv­la med 850 herrgårdsvagnar i BTCC in­nan T-5R pre­sen­te­ra­des.

Det rå­der ing­en tve­kan om att bå­de T-5R och den så små­ning­om le­gen­da­ris­ka ra­cer­herr­gårds­vag­nen har bi­dra­git till myc­ket upp­märk­sam­het och där­med även ven nya för­sälj­nings­mål­grup­per för Volvo.

Det är ing­en över­drift att sä­ga att den här bilen fak­tiskt iskt blev en vänd­punkt för Volvo. Det tris­ta och snus­förr­nuf­ti­ga var bor­ta och det spor­ti­ga och lek­ful­la fick stör­re pri­o­ri­tet. Även om den ock­så sä­ker­ställ­de kärn­vär­den som hög sä­ker­het, skö­na sä­ten och som re­dan nämnts en ty­pisk Vol­vo­de­sign.

HJÄLP AV PORSCHE

850 T-5R ut­veck­la­des delvis i sam­ar­be­te med Porsche. Bå­de 240 hk/300 Nm-mo­torn och väx­ellå­dor­na fick li­te hjälp från Tyskland. Till­räck­ligt myc­ket för att få upp den i 100 km/h på 6,9 el­ler 7 se­kun­der, på se­dan re­spek­ti­ve herr­gårds­vag­nen. Det var snabbt på den ti­den.

En an­nan sak som Porsche ock­så ska ha äran för är in­red­ning­en. Här är det moc­ka på si­dor­na av sä­te­na och lä­der i mit­ten – allt­så tvärtom mot det vi är va­na vid. De som bru­kar kö­ra Porsche 911 Turbo kanske kän­ner igen det här?

Al­la T-5R har för öv­rigt sam­ma in­red­ning i svart, och me med Bur­let Black Wal­nut-trä på in­stru­ment­brä­dan, mitt­ko mitt­kon­so­len och väx­elspaksknop­pen.

8 850 T-5R fanns i tre fär­ger: Cream Yel­low (gul), B Black Sto­ne (svart) och Dark Oli­ve Pearl (grön), o och fanns ba­ra un­der 1995. Pro­duk­tio­nen av T-5R bör­ja­de i augusti 1994 och slu­ta­de i ju­li 1995.

Det pla­ne­ra­des ba­ra för en till­verk­ning om

2 500 bi­lar, men ef­tersom den blev så fram­gångs­rik pro­du­ce­ra­des hela 5 500 styc­ken. 1975 av des­sa var i Cream Yel­low, 500 var Dark Oli­ve Pearl och 3025 i Black Sto­ne. 850 T-5R er­sat­tes av 850R som egent­li­gen är sam­ma bil, men nå­got bätt­re och upp­gra­de­rad. Den fanns i and­ra fär­ger, även in­u­ti. Mo­torn ha­de stör­re turbo och an­nan ky­la­re och bjöd på 10 ex­tra hk.

DET­TA BÖR DU KOLLA UPP IN­NAN KÖ­PET

Fun­de­rar du på att kö­pa en så­dan bil finns det fle­ra sa­ker du mås­te va­ra med­ve­ten om. Bi­lar­na är myc­ket lå­ga och det går of­ta ut över bå­de frontspoi­ler och bot­ten­plat­ta. Slu­ten vev­hu­s­ven­ti­la­tion är gans­ka van­ligt. Ol­jeläc­kage mel­lan mo­torn och väx­ellå­dan fö­re­kom­mer ock­så.

Vis­sa bi­lar har körts hårt och en nog­grann kon­troll av bilen är de­fi­ni­tivt på sin plats. Det­ta är sär­skilt vik­tigt för bi­lar som har trim­mats. De­fek­ta spjäll­hus (ETM) är van­ligt och kan bi­dra till ojämn körning och fel­tänd­ning.

Kolla även om kam­rem­men är ut­bytt el­ler inte. Ry­ker den så pa­jar hela mo­torn. Själv­klart mås­te al­la bromsar, främ­re hju­lupp­häng­ning­en och fjäd­ring ock­så nog­grant kon­trol­le­ras på gam­la bi­lar. Bi­lar­na ros­tar först runt hjul- bå­gar­na på bak­si­dan, längst ner på dör­rar­na, på fram­si­dan av hu­ven och runt fram­ru­tan. Kon­trol­le­ra även att tidigare ska­dor är or­dent­ligt la­ga­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.