Volvo 480: Den bortglömda klas­si­kern

480 bjöd på många nya in­no­va­tio­ner i Volvo-sam­man­hang när den kom 1986. Se­dan glöm­des den lik­som bort. Kanske inte så kons­tigt, men än­då li­te dumt.

Volvo Klassiker - - Innehåll -

ERREGUD! ÄR DET MÖJ­LIGT?

– Det­ta är ju inte Volvo över hu­vud ta­get!

Föl­jan­de ut­ta­lan­den kom­mer från en kom­pis, i bör­jan av 80-ta­let. Jag och två kom­pi­sar står på en ben­sin­sta­tion i Lil­le­ham­mer och blädd­rar i ett ut­ländskt bil­ma­ga­sin med bi­lar som ing­en av oss har råd att kö­pa. Då ser vi någ­ra kon­cep­tu­el­la skis­ser om vad som ska bli en ny Volvo.

Li­ten och nätt, med tvär­ställd mo­tor och fram­hjuls­drift.

”Nej, jag tror inte på det här”, sa den and­ra kom­pi­sen, tog den sista klun­ken co­la och fim­pa­de ci­ga­ret­ten i flas­kan. ”Det är vi som har Volvo, du vet”, tilläg­ger han. Vi tit­tar ut på vå­ra eg­na bi­lar. En svart trim­mad Amazon med bort­ploc­kad stöt­fång­a­re fram och med bre­da hjul, en flask­grön Volvo 164 E och min egen Volvo 242 GT. Det var skis­ser av vad som så små­ning­om blev Volvo 480 vi tit­ta­de på. Men vi kom över­ens om att det­ta ba­ra var en rö­ra och att bilen ald­rig skul­le nå fram­gång.

Det­ta är nu mer än 30 år se­dan. Fö­re­ställ dig hur sen­sa­tio­nell bilen var på den ti­den. Volvo var då sy­no­nymt med bi­lar som såg ut som om de bygg­des av Le­go och som var så star­ka att de var tvung­na att an­vän­da bom­ber och gra­na­ter för att slå hål på dem.

Volvo 480 blev verk­lig­het. Men vi som häng­de vid tid­nings­hyl­lan på ben­sin­sta­tio­nen fick i al­la fall delvis rätt. Bilen blev ald­rig nå­gon hit.

ALL­RA FÖRS­TA VOL­VON MED FYR­HJULS­DRIFT

Mo­del­len var än­då en spjut­spets för Volvo. Det­ta var den förs­ta Vol­von med tvär­ställd mo­tor och fram­hjuls­drift. Den gav en tyd­lig in­di­ka­tion på hur fram­ti­den skul­le bli.

Den förs­ta års­mo­del­len kom 1986. Mo­del­len är li­te bort­glömd och har ald­rig nått sam­ma sam­lar­sta­tus som and­ra, mer tra­di­tio­nel­la ve­te­ran-vol­vo­bi­lar från sam­ma tid.

Å and­ra si­dan be­ty­der det att bi­lar­na är bil­li­ga om du ska kö­pa en. Det kanske inte är så dumt. Det är tro­ligt­vis ock­så så att des­sa bi­lar ock­så kom­mer att öka i po­pu­la­ri­tet och att de för­mod­li­gen lig­ger på si­na lägs­ta pri­ser just nu. Och från bot­ten kan det ju ba­ra gå åt ett håll?

USA VAR VIK­TIGT

Ar­be­tet med Volvo 480 bör­ja­de 1980. För­ut­sätt­ning­en var att det skul­le va­ra en spor­tig och prak­tisk bil med låg för­bruk­ning och va­ra mind­re än fy­ra me­ter lång.

Över 80 de­sign­skis­ser gjor­des och ef­ter ett svårt val gick fy­ra vi­da­re till ”fi­na­len”. Två svens­ka, en från ita­li­ens­ka Ber­to­ne och vad som så små­ning­om blev bilen – det

ne­der­länds­ka för­sla­get av John de Vri­es.

USA be­trak­ta­des som den vik­ti­gas­te mark­na­den och det be­to­na­des att den skul­le upp­fyl­la de ame­ri­kans­ka kol­li­sions­kra­ven och ha en lykt­höjd som ock­så upp­fyll­de ame­ri­kans­ka krav. Därav de upp­fäll­ba­ra lyk­tor­na.

Bilen skul­le fö­ra vi­da­re de stol­ta tra­di­tio­ner­na från le­gen­da­ris­ka Volvo P1800 ES. 480 har ock­så en bak­luc­ka av glas och he­ter ES i ef­ter­namn …

KIKAT PÅ FERRARI, FICK HJÄLP FRÅN PORSCHE

Gril­len or­sa­ka­de myc­ket be­svär. Det var ett krav från Volvos led­ning, med che­fen Pe­hr G. Gyl­len­ham­mar i fram­kant, att den väl­kän­da lu­tan­de lis­ten med Volvos lo­go­typ skul­le va­ra på plats. Pre­cis som den var ar på allt från bus­sar, last­bi­lar, bygg­ma­ski­ner till al­la personbilar. rson­bi­lar. Lös­ning­en hit­ta­des änt­li­gen hos Ferrari – som om ock­så ha­de gril­len un­der stöt­fång­a­ren.

1,7-li­tersmo­torn kom­mer från Re­nault, men Volvo fick själ­vas­te Porsche till att mo­di­fi­e­ra och fin­juste­ra ra den så att bilen kla­ra­de 0–100 km/h på mind­re än 10 se­kun­der och ha­de en topp­fart på 190 km/h. Se­na­re kom den ock­så med en 2-liters mo­tor.

Från 1989 finns ock­så en mer po­pu­lär tur­bo­ver­sion er­sion av Volvo 480.

DROPPADE CAB­RI­O­LET OCH ANSIKTSLYFT FT

Trots väl­fyll­da or­der­böc­ker för­se­na­des pro­duk­tions- duk­tions- star­ten. Få bi­lar bygg­des un­der det förs­ta mo­dellå­ret. Istäl­let för en bil fick kun­der­na en på­kostad bok om Volvo 480 me­dan de vän­ta­de …

När den änt­li­gen kom fram var kva­li­te­ten inte sär­skilt bra. Det var sär­skilt det elekt­ris­ka som or­sa­ka­de myc­ket pro­blem de förs­ta åren. Volvo lös­te det till slut, men ploc­ka­de sam­ti­digt bort myc­ket ut­rust­ning som var stan­dard på de förs­ta års­mo­del­ler­na och er­bjöd istäl­let det som till­val.

Volvo ha­de pla­ner för bå­de ett ansiktslyft och en and­ra ge­ne­ra­tion av 480, men de pla­ner­na la­des ner 1991, tro­li­gen på grund av då­lig för­sälj­ning. På sam­ma sätt gick det med cab­ri­o­let­ver­sio­nen det pla­ne­ra­des för.

VAD KOS­TAR DEN NU?

Slit­na ex­em­plar med be­hov av om­sorg och kär­lek får du från runt 15 000 kro­nor och uppåt. En Eu-god­känd bil lig­ger på cir­ka 25 000 kro­nor och för fi­na ex­em­plar be­ta­lar du cir­ka 40 000 kro­nor. Vär­re är det inte!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.