Ben­ny tyc­ker till: En fulsnygg klas­si­ker

Volvo Klassiker - - Innehåll -

JAG TYCK­TE DE­FI­NI­TIVT att den var ful och kons­tig när jag såg de förs­ta skis­ser­na för över 30 år se­dan. Men jag ska ock­så er­kän­na att det ha­de va­rit ro­ligt att ha en kax­ig Volvo 480 stå­en­des i ga­ra­get nu. Det­ta är en klas­si­ker!

På så här gam­la bi­lar är en all­män kon­troll av hju­lupp­häng­ning­en, bromsar och fram­fjäd­ring­en ett mås­te. Kon­trol­le­ra ock­så att allt elekt­riskt fun­ge­rar som det ska. Det har va­rit en hel del pro­blem med in­stru­men­ten. Det har va­rit myc­ket strul med de upp­fäll­ba­ra lyk­tor­na, sam­ma sak med central­lå­set, tankluc­kan och has­tig­hets­mä­ta­ren. Rost kom­mer först i bak­hju­len, längst ner på dör­rar­na och i över­gång­en mel­lan stöt­fång­a­re och skär­mar. Var be­redd på att det är svårt att få tag i reservdelar till Volvo 480, jäm­fört med vad vi är va­na vid från and­ra Volvo­mo­del­ler. Det kan där­för va­ra smart att väl­ja en så kom­plett bil som möj­ligt, med tan­ke på in­te­ri­ör, em­blem, pack­ning­ar och lis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.