När Volvo gjor­de sin förs­ta el­bil

Den blev till på grund av en kris.

Volvo Klassiker - - Innehåll -

”Den ha­de en 9,5 kw elekt­risk mo­tor med mot­sva­ran­de 13 häst­kraf­ter, ihop­mon­te­rad med ba­kax­eln och en va­ri­o­ma­tic, steg­lös väx­ellå­da från DAF 66.”

TI­DIGT PÅ 70-ta­let var det ol­jekris och på­föl­jan­de ben­sin­ran­so­ne­ring, för förs­ta gång­en se­dan and­ra världs­kri­get. Hela värl­den fick en chock när en kon­flikt mel­lan Is­ra­el på den ena si­dan och Egyp­ten och Sy­ri­en på and­ra led­de till att ol­je­ex­por­ten från om­rå­det upp­hör­de. Många fruk­ta­de en eko­no­misk kol­laps. En hel bil­in­du­stri höll an­dan …

VAD ÄR DET­TA?

Men som så of­ta förr öka­de kri­sen kre­a­ti­vi­te­ten – så även på Volvo. Där bör­ja­de man ar­be­ta med en li­ten el­bil på grund av oro­lig­he­ter­na på ener­gi­mark­na­den. Bilen fick ald­rig nå­got in­ternt namn, den var li­ten och som re­dan nämnts helt elekt­risk. En­dast två pro­to­ty­per av det vi kan kal­la Volvos förs­ta mil­jö­bil gjor­des. Den förs­ta röd och den and­ra må­la­des i den svens­ka post­gu­la fär­gen.

VEM VAR DEN TILL FÖR?

Den se­na­re sä­ger ock­så li­te om hur man skul­le an­vän­da bilen. Den var främst av­sedd som ett dis­tri­bu­tions­for­don i stads­om­rå­den. Man le­ta­de ef­ter an­vän­da­re som post, ku­rir­fö­re­tag, kom­mu­na­la fö­re­tag och oli­ka ser­vice- och tjäns­te­fö­re­tag samt hant­ver­ka­re.

HUR FUNGERADE DEN?

Bilen var li­ten, ba­ra 268 cen­ti­me­ter lång. Den ha­de en el­mo­tor på 9,5 kw, som mot­sva­rar 13 häst­kraf­ter, ihop­mon­te­rad med den bak­re ax­eln och en va­ri­o­ma­tic CVT DAF 66. Topp­far­ten var 70 km/h, men be­kväm och be­hag­lig has­tig­het var 50 km/h. Bat­te­ri­er­na var van­li­ga bly­bat­te­ri­er. Det var vad man ha­de till­gång till. Tio tim­mars ladd­ning va­ra­de i två tim­mar.

HUR GICK DET?

Bat­te­ri­tek­nik och kom­bi­na­tio­nen ladd­nings­tid och räck­vidd var sto­ra ut­ma­ning­ar.

”Så länge vi inte kan lö­sa ström­för­sörj­nings­pro­ble­men kan el­bi­lar­na inte kon­kur­re­ra med fos­si­la bräns­le­for­don”, sa pro­jekt­le­da­re Rolf Mjel­de 1977. Bå­de star­ka och tyd­li­ga ord från en pro­jekt­le­da­re …

Han la­de med de or­den krok­ben för Volvos förs­ta el­bils­pro­jekt. Det var kanske li­ka bra.

VAD HÄN­DER NU?

Den rö­da bilen vi­sas för när­va­ran­de på Volvos mu­se­um ut­an­för Gö­te­borg. Volvo har ar­be­tat med en del el­bi­lar se­dan dess, men det tog 36 år in­nan de lan­se­ra­de C30 DRIVE Electric. Det kan fak­tiskt va­ra en fram­ti­da el­bil­klas­si­ker.

Sam­ti­digt är det känt att den helt nya Volvo XC40 kom­mer som en el­bil och att Volvo/po­les­tar har sto­ra pla­ner för el­bi­lar i fram­ti­den. Så det­ta kom­mer nu i full fart. Det rå­der det ing­en tve­kan om.

Men allt har en bör­jan. För Volvos del var det en kris och en hopp­lös li­ten el­bil. Men som så många gång­er förr, tri­al and er­ror ger vär­de­full er­fa­ren­het. Men till slut kan man skör­da re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.