Volvo PV: Bilen som tog re­vansch

Vol­von som tog

Volvo Klassiker - - Innehåll -

Vann värl­dens hår­das­te ral­ly på and­ra för­sö­ket.

EF­TER MER ÄN 90 år kan Volvo vi­sa upp en gans­ka be­ty­dan­de mo­torsport­histo­ria, bå­de i ra­cing, ral­ly och ral­lycross – med många oli­ka mo­del­ler.

En av de störs­ta pre­sta­tio­ner­na och vad som väckt mest upp­märk­sam­het mås­te vi spo­la fram ti­den 50 år för att hit­ta. För 1965 över­ras­ka­de keny­a­nen Jo­gin­der Singh och hans kart­lä­sa­re och bror Jas­want Singh en hel värld med att vin­na vad som ses som värl­dens svå­ras­te bil­täv­ling, Sa­fa­ri Ral­ly i Afri­ka. Inte ba­ra det. De vann ock­så med den störs­ta tids­mar­gi­na­len nå­gon­sin. En tim­me och 40 mi­nu­ter fö­re näs­ta bil gled de över mål­lin­jen med en Volvo PV. Ett re­kord som står sig än idag.

MED TURBAN ISTÄL­LET FÖR HJÄLM

På den ti­den ha­de de ett start­num­mer som inte bru­kar va­ra sär­skilt för­del­ak­tigt. Singh-brö­der­nas bil ha­de start­num­mer 1, de var tvung­na att ”kö­ra upp spå­ret” för de and­ra bi­lar­na.

Dess­utom var bilen två år gam­mal och kra­schad. Det fanns myc­ket få, om någ­ra alls, som trod­de att brö­der­na som bör­ja­de lop­pet ikläd­da turban istäl­let för en hjälm, skul­le ha nå­gon chans att häv­da sig. Men så fel man kan ha …

Se­dan dess har brö­der­na va­rit kän­da som ” The Fly­ing Sik­hs”. Bilen som brö­der­na vann med har ock­så en speciell histo­ria. Det var näm­li­gen så att Volvo verk­li­gen ha­de sat­sat på Sa­fa­ri Ral­ly året in­nan, det vill sä­ga 1964. De in­ve­ste­ra­de myc­ket i lop­pet och skic­ka­de ner fy­ra bi­lar som var spe­ci­al­för­be­red­da

En stöt­fång­a­re som inte sit­ter rätt och en skylt li­te på sned ty­der på att bilen, trots att den har bli­vit grund­ligt re­no­ve­rad, har haft ett spe­ci­ellt bil­liv. Lhd-mär­ket och pi­len på bak­luc­kan som vi­sar var fö­ra­ren sit­ter är ock­så en ro­lig de­talj.

på Volvos täv­lings­av­del­ning. Det blev dock en stor flopp. Bi­lar­na blev för­se­na­de till Afri­ka på grund av strejk, så det fanns li­te el­ler ing­en tid att prov­kö­ra dem. För­hål­lan­de­na un­der det hår­da ral­lyt var fruk­tans­vär­da. En­dast 21 av de 94 del­ta­gan­de bi­lar­na kor­sa­de mål­lin­jen det året. Den svens­ka ral­ly­le­gen­den Carl-mag­nus Skog i en av Pv-bi­lar­na var den en­da som kom i mål av de fy­ra. Men han kla­ra­de det inte in­om tids­fris­ten, så det blev ing­en pla­ce­ring att pra­ta om.

KÖRD AV EN AN­NAN RALLYLEGEND FÖRST

Tom Tra­nas bil, en an­nan stor Volvo-rallylegend från 60-ta­let blev stå­en­de hos den af­ri­kans­ka im­por­tö­ren Amazon Mo­tors ef­ter Sa­fa­ri-fi­askot.

Det var den bilen som Singh brö­der­na hyrd och vann med föl­jan­de år. Här kan vi snac­ka re­vansch! Un­der ti­den

ha­de de kört i någ­ra mind­re täv­ling­ar, haft en viss fram­gång och mo­di­fi­e­rat och ut­veck­lat bilen på sitt eget sätt. En av de mo­di­fi­e­ring­ar som folk skrat­ta­de li­te åt var de två hand­tag som mon­te­ra­des längst bak på ta­ket. Om de fast­na­de i le­ran, vil­ket är van­li­ga­re än ovan­ligt i den­na täv­ling, stod kort­lä­sa­ren på bak­re stöt­fång­a­ren och gung­a­de bilen så att de fick stör­re vikt över driv­hju­len och kom ur le­ran. An­nars ha­de des­sa fa­briks­bi­lar Volvo B18-mo­tor som trim­mats till cir­ka 130 häst­kraf­ter, för­stärkt hju­lupp­häng­ning, dubb­la Bilste­in-stöt­däm­pa­re (som fick smek­nam­net Sa­fa­ri­stöt­däm­pa­re), skiv­brom­sar på fram­hju­len, två bräns­le­tan­kar – ef­tersom det inte finns många ben­sin­sta­tio­ner ute i den af­ri­kans­ka vild­mar­ken – samt skydds­plat­tor un­der mo­tor, väx­ellå­da och bräns­le­tank. För sto­ra ste­nar och ibland myc­ket dju­pa hjul­spår är ock­så en ut­ma­ning längs vä­gen.

B18 mo­tor ha­de en ef­fekt på 75 hk i stan­dardut­fö­ran­de. Sa­fa­ri-pvn var fa­brikstrim­mad till cir­ka 130 hk. En pro­cen­tu­ellt stor ef­fek­tök­ning med and­ra ord. En kon­cen­tre­rad Jo­gin­der Singh i full fart mot mål ef­ter fem da­gar i den af­ri­kans­ka vild­mar­ken. Brö­der­na an­vän­de inte hjäl­mar ut­an turban. Ob­ser­ve­ra ock­så de grova mönst­ra­de däc­ken.

START­NUM­MER 1

Vi nämn­de att start­num­mer 1 inte var op­ti­malt. Men det var kanske ing­en nack­del 1965. De förs­ta da­gar­na av 5-da­gars­ral­lyt var tor­ra och väl­digt dam­mi­ga. Då ha­de Singh bra ut­sikt och låg inte i dam­met från and­ra bi­lar. De sista da­gar­na var det vått, halt och le­rigt. Men även på det­ta un­der­lag vi­sa­de det sig va­ra en för­del att lig­ga först.

Det blev säm­re och säm­re för var­je bil som pas­se­ra­de. Hur som helst pas­se­ra­de PV:N först över mål­lin­jen till publi­kens ju­bel. Amazon Mo­tors häv­de le­a­singav­ta­let på bilen och gav den till brö­der­na Singh. De åter­ställ­de bilen till sitt ur­sprung­li­ga skick och an­vän­de den som bruks­bil i många år.

Åte­ri­gen har den le­gen­da­ris­ka bilen med re­gi­stre­rings­num­mer KHT 184 re­no­ve­rats. Den­na gång för att va­ra pre­cis som den var när de bör­ja­de på sin långa, hi­sto­ris­ka och krä­van­de se­ger­re­sa ge­nom det öst­af­ri­kans­ka land­ska­pet.

VOLVO PV 544 PRODUKTIONSÅR: 1958–65. AN­TAL PRO­DU­CE­RA­DE: 243 996. HJULAVSTÅND: 260 CM. SPÅRBREDD (FRAM / BAK): 128/ 130 CM. CYLINDERVOLYM 1583–1778 CM³. MOTORNS PRE­STAN­DA: 60–95 HK. AN­TAL VÄX­LAR: 3–4.

Någ­ra ex­tra om­kopp­la­re till ex­tra­lam­por­na, en has­tig­hets­mä­ta­re och en varvräk­na­re i handsk­fac­ket var ral­ly­till­be­hö­ren 1965. Ob­ser­ve­ra att rat­ten är ori­gi­nal.

GENOMSNITTSFART: 65 km/h. DE STÖRS­TA FARORNA: Över­sväm­ning och vil­da djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.