Volvo F12: Glo­be­trot­ter: Ho­tell­rum på hjul

Tung 41-åring med fram­gång.

Volvo Klassiker - - Innehåll -

VOLVOS FÖRS­TA LAST­BI­LAR

var gans­ka tra­di­tio­nel­la och kon­ser­va­ti­va. Det­ta be­rod­de till stor del på att det inte fanns peng­ar till ut­veck­ling av design, test­ning och tek­nis­ka lös­ning­ar. Till skill­nad från personbilar bygg­des last­bi­lar en­dast i små se­ri­er, men of­ta i många oli­ka va­ri­an­ter. Of­ta gick peng­ar­na åt till att gö­ra spe­ci­a­lan­pass­ning­ar. Fö­rar­na och pas­sa­ge­rar­na led li­te av det­ta. Vid den ti­den var det ock­så van­ligt att nyt­to­for­do­nen skul­le va­ra li­te enkla­re. Men i sann Volvo-an­da var last­bi­lar­na bra och på­lit­li­ga.

1977 lan­se­ra­de Volvo den nya F10 och F12. En se­rie last­bi­lar som sat­te en helt ny stan­dard. Pre­cis som med si­na bi­lar sat­sa­de Volvo myc­ket på sä­ker­het, kom­fort och er­go­no­mi.

GLO­BE­TROT­TER-REVOLUTION

Vi snac­kar om fö­rar­hyt­ter som var vad­de­ra­de i al­la fy­ra hör­nen, luft­däm­pa­de sä­ten, juster­bar ratt, luft­kon­di­tio­ne­ring, lå­ga ljud­ni­vå­er, ny in­te­ri­ör ut­an skar­pa kan­ter som kan or­sa­ka ska­da vid en kol­li­sion och en ny­ut­veck­lad fö­rar­hytt med hög sä­ker­het, sto­ra föns­ter och gott om ut­rym­me.

Den nya F-se­ri­en var en stor fram­gång från dag ett. Det var last­bi­len många köp­te, och än­nu fler vil­le ha. Men Volvo nöj­de sig inte där. Två år se­na­re, 1979, lan­se­ra­de de den ul­ti­ma­ta topp­ver­sio­nen för lång­di­stan­strans­por­ter, Glo­be­trot­ter. Glo­be­trot­ter är ing­en mo­dell, men hyt­ten har stör­re ut­rym­me på grund av för­höjt tak.

MOBILT HO­TELL­RUM

Det ut­veck­la­des ur­sprung­li­gen som en lyx­last­bil för Eu­ro­pa­mark­na­den. Men ock­så som ett mobilt ho­tell­rum för de fö­ra­re som ha­de långa och tuf­fa trans­por­ter bakom järn­ri­dån i Ös­teu­ro­pa. Där ha­de de få el­ler inga möj­lig­he­ter att ta med och an­vän­da väs­ter­ländsk va­lu­ta.

Glo­be­trot­ter-hyt­ten er­bjöd sa­ker som inte tidigare var stan­dar­di­se­ra­de i last­bi­lar såsom kyl­skåp, vat­ten­tank, disk­bänk, kök, se­pa­rat vägg till sov­rum­met med me­ra ut­ö­ver det sto­ra ut­rym­met.

Tack va­re in­tro­duk­tio­nen av den nya F10 och F12 in­såg bå­de trans­port­fö­re­tag och last­bil­sä­ga­re att kom­for­ten, er­go­no­min och sä­ker­he­ten led­de till en minsk­ning av fö­ra­rens sjuk­från­va­ro och bi­drog där­med till ef­fek­ti­va­re lång­trans­por­ter.

Att tri­vas om­bord är vik­tigt, oav­sett om trans­port­med­let är stort el­ler li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.