Volvo PV: en svensk ame­ri­kan för Eu­ro­pa

Det var den här mo­del­len som fick fart på pro­duk­tio­nen.

Volvo Klassiker - - Innehåll -

UN­DER DE FÖRS­TA TIO ÅREN i Volvos histo­ria pro­du­ce­ra­de fa­bri­ken inte mer än ett par tu­sen bi­lar om året. Vo­lym­ge­nom­brot­tet kom med Volvo PV 444 på 40-ta­let.

En bil som kon­stru­e­ra­des en­ligt ame­ri­kans­ka till­verk­nings­prin­ci­per, men i eu­ro­pe­isk stor­lek. De böj­da lin­jer­na var tyd­ligt in­spi­re­ra­de av den ame­ri­kans­ka bil­in­du­strin, strin, men det var den svens­ke Hel­mer Pet­ter­son som låg bakom de­sig­nen. Han re­kry­te­ra­des ra­des till Volvo 1942 för att ut­veck­la ett knu­tag­gre­gat på grund av ben­sin­brist un­der and­ra ra världs­kri­get.

Ka­ros­sen var Volvos förs­ta själv­bä­ran­de och var helt byggd i stål. Och med en sä­ker­hets­zon runt ku­pén och la­mi­ne­rad vindru­ta som in­no­va­tio­ner. 1,4-li­tersmo­torn smo­torn var den mins­ta Volvo ha­de pro­du­ce­rat och den förs­ta med topp­ven­ti­ler.

PV 444 står för­res­ten för per­son­vagn, fy­ra plat­ser, fy­ra cy­lind­rar och h 40 häst­kraf­ter. När PV 544 lan­se­ra­des 1958 ha­de den fem plat­ser, men n 60 häst­kraf­ter, så det stäm­de inte rik­tigt över­ens med lo­gi­ken i mo­dell­be­teck­ning­en.

Volvo pla­ne­ra­de ini­ti­alt att pro­du­ce­ra 8 000 bi­lar men det slu­ta­de med ed 440 000. Ett li­tet lyft ba­ra. Men det upp­sving­et kräv­de ka­pi­tal för ut­veck­ling ck­ling av nya mo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.