MER KRAFT I TRÄ­NING­EN

Wellness (Aftonbladet) - - HÖJARE -

Vat­ten hjäl­per till att re­gle­ra tem­pe­ra­tu­ren i krop­pen, det vill sä­ga när du trä­nar och blir varm är svet­ten nöd­vän­dig för att ky­la ner dig. Men svet­ten töm­mer dig ock­så på väts­ka, vil­ket för­säm­rar pre­sta­tions­för­må­gan. Re­dan vid nå­gon pro­cents väts­kebrist mins­kar krop­pens för­må­ga att trans­por­te­ra sy­re och fett till för­brän­ning i musk­ler­na. Bäst är att re­gel­bun­det fyl­la på med väts­ka vid trä­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.