Ä

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING - UR: ”THE INTENSATI MET­HOD: THE SE­VEN SEC­RET PRINCIPLES TO THIN­NER PE­A­CE” AV PA­TRI­CIA MO­RE­NO TEXT­BE­AR­BET­NING: KA­TA­RI­NA WEN­DE­LIN FO­TO: INA AGENCY

r knä­böj och ut­fall di­na bäs­ta po­la­re när det kom­mer till att äg­na tid åt rum­pan? Dags för ett lyft! En va­ri­e­rad trä­ning är a och o för att ska­pa för­änd­ring och det här put-pas­set är bå­de nytän­kan­de och in­ten­sivt. Intensati är ame­ri­kans­ka PT:N Pa­tri­cia Mo­re­nos me­tod som kom­bi­ne­rar in­ter­vall­trä­ning med kamp­sport, dans och yo­ga. Var­je öv­ning be­står av ett flö­de av rö­rel­ser som ska ut­fö­ras ut­an pa­us för att hö­ja pul­sen, få svet­ten att lac­ka och musk­ler­na att bul­ta. I vårt pass ut­för du fem oli­ka flö­den som till­sam­mans svar­var be­nen och lyf­ter rum­pan. Som en bonus får dess­utom mid­ja, mage och ar­mar sig en om­gång! Det all­ra bäs­ta är att du in­te be­hö­ver någ­ra red­skap och att du kan ut­fö­ra öv­ning­ar­na pre­cis när och var som helst. Bör­ja med att vär­ma upp i 10 mi­nu­ter. Ut­för sen de fem öv­ning­ar­na i ett flö­de i sam­man­lagt 40 mi­nu­ter. Tänk på att spän­na rum­pan un­der he­la öv­ning­en så att tyng­den vi­lar på ba­ken. Öv­ning­ar­na ska ut­fö­ras med kraft och po­si­ti­va slag­ord som ”jag är stark” och ”jag har kon­troll”. Fo­ku­se­ra tan­ken på må­let med din trä­ning och om­rå­den i li­vet som du vill be­mäst­ra. An­das kon­cen­tre­rat. Av­slu­ta med att stret­cha i 10 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.