B

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA - TEXT: RE­DAK­TIO­NEN

rit­tis­ka or­ten Bath, är pre­cis som nam­net av­slö­jar en badort, trots att den lig­ger en bra bit från ha­vet. Re­dan på ro­mar­ti­den ba­da­de man här. På 70-ta­let stäng­des det sista var­ma ba­det, men sen nå­got år till­ba­ka står här åter ett mo­dernt spa mitt i den uni­ka stads­mil­jön. – Se mig som din äng­el, sä­ger spa­te­ra­peu­ten me­dan hon går ner i det na­tur­ligt var­ma vatt­net för att ge en Watsu-be­hand­ling (Watsu står för Wa­ter Shi­atsu). Vatt­net kom­mer direkt från den 45-gra­di­ga källa som fick ro­mar­na att byg­ga ett spa här i brit­tis­ka Bath för cir­ka 2 000 år se­dan. Mi­mi tar en i si­na ar­mar i vatt­net och vag­gar en hit och dit me­dan hon stret­char ut musk­ler­na och tryc­ker på spän­da punk­ter. Till slut lug­nar sig till och med den mest påträng­an­de att gö­ra-lis­ta i hu­vu­det och man kan fo­ku­se­ra på att nju­ta. Ska man bli gung­ad i varmt vat­ten nå­gon­stans så är det väl här i Bath,

Att åka på spa är po­pu­lä­ra­re än nå­gon­sin – och he­tast är brit­tis­ka Bath, spa­kul­tu­rens vagga. Well­ness har tes­tat or­ten som änt­li­gen gjort stor­sti­lad come­back!

en av vag­gor­na för spa­kul­tu­ren i nor­ra Eu­ro­pa. Visst, ro­mar­na skul­le nog bli li­te för­vå­na­de om de såg da­gens mo­der­na bygg­nad Ther­mae Bath spa som stod fär­digt 2006. Här an­vänds sam­ma ter­mal­vat­ten, allt­så varmt käll­vat­ten, men i nya mo­der­na poo­ler. Bygg­na­den är i fle­ra vå­ning­ar, med in­om­huspoo­ler, om­kläd­nings­rum, oli­ka ång­ba­stur med väl­gö­ran­de dof­ter, kafé, be­hand­lings­rum och som kro­nan på ver­ket den var­ma poo­len högst upp på ta­ket. Men även om da­gens mo­der­na spa skul­le över­ras­ka ro­mar­na så skul­le de än­då kän­na igen sig i idén: vi­la och re­kre­a­tion. Och li­te ren­het på kö­pet. För i Bath sat­sa­de ro­mar­na på spa, när de an­nars er­öv­ra­de plats ef­ter plats och slog sig ned där det var stra­te­giskt för de­ras krig­fö­ring. Här fann de Stor­bri­tan­ni­ens en­da var­ma källa. Ter­mal­vatt­net kom­mer upp på tre oli­ka plat­ser i Bath men myn­nar ur sam­ma plats 2 kilo­me­ter ner i mar­ken. När ro­mar­na kom till byn kän­de lo­kal­be­folk­ning­en re­dan till

Char­lot­te Han­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.